Hopp til hovedteksten
3 år gammel tobis.
Utskriftsvennlig versjon

Kritisk til ICES-råd for tobis i østre del av Nordsjøen

De siste årene er tobisen i Nordsjøen delt inn i sju bestander, og for 2014 anbefaler ICES ingen fangst i fire av områdene (2, 4, 5 og 7), mens kvoterådene i område 1, 3 og 6 er på henholdsvis 57 000, 270 000 og 219 tonn. Havforskningsinstituttet er kritisk til det høye kvoterådet på 270 000 tonn for område 3, fordi rådet i all hovedsak begrunnes med at 2013-årsklassen ble målt til å være veldig sterk under skrapetoktet i desember 2013.

Tidligere års skrapetokt har vist seg til å feilvurdere årsklassestyrken, noe som blant annet skyldes en dårlig toktdekning av område 3 og en del metodiske problemer.

soneinndeling for tobis
Kartet viser de sju tobisområdene.

Lite tobis med begrenset utbredelse

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine råd for område 1, 2, 4-7. For område 3, som inkluderer norske farvann, stiller saken seg annerledes. Etter instituttet sitt syn er dette rådet satt for høyt.

– Våre tokt viser at 2010- og 2011-årsklassene er svake, og at 2012-årsklassen er moderat. Dette gir en lav mengde tobis og en begrenset utbredelse. Det høye kvoterådet fra ICES bygger på et meget høyt skrapetoktestimat av 2013-årsklassen, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for tobis på Havforskningsinstituttet. Han sier at instituttet er kritisk til kvaliteten på dette toktestimatet fordi områdedekningen var dårlig. I tillegg er det en del metodeproblemer knyttet til toktet. Dette gav seg blant annet utslag i at skrapetoktestimatene av 2012-årsklassen under 2012-toktet var for høyt. 

– I ICES-rådet diskuteres denne problematikken, men i selve fastsettelsen av kvoterådet tar ikke ICES hensyn til svakhetene i skrapetoktmetodikken, forklarer Espen Johnsen.

Norge har iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i norsk økonomisk sone. Denne forvaltningen skjer uavhengig av rådet fra ICES. Hver vår kartlegger Havforskningsinstituttet utbredelse og mengde av tobis i norsk økonomisk sone ved hjelp av akustiske overvåkningstokt.

– De akustiske toktene har vist seg å gi et mer pålitelig bilde av årsklassestyrkene i norsk sone, og inntil resultatet av det akustiske toktet i april og mai er klart, stiller Havforskningsinstituttet seg kritisk til de høye estimatene av 2013-årsklassen. Et foreløpig råd for norsk sone vil komme i løpet av mars, og et endelig råd for 2014 skal være på plass i midten av mai, sier Espen Johnsen. 


 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis