Hopp til hovedteksten
tobis2
Utskriftsvennlig versjon

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014

Havforskningsinstituttet har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i norsk økonomisk sone i 2014, og tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn. Underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014. Havforskningsinstituttet mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger.

Det kan for eksemepl skje ved å begrense adgangen og la inntil fem fartøyer få tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. Havforskningsinstituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få tilstrekkelig informasjon om alderssammensetningen i området.

Kart over viktige fiskefelt for tobis

Kart over viktige fiskefelt (lys oransje) og kjente tobisområder (oransje) vist sammen med de norske tobisforvaltningsområdene i Nordsjøen. 

Mulig sterk 2013-årsklasse

Bestanden av tobis er sterkt redusert de tre siste årene. Det skyldes svak rekruttering av 2010- og 2011-årsklassene, og en middels sterk 2012-årsklasse. Det medfører at gytebestanden er liten og tilsier en begrenset kvote. Før det akustiske toktet i april–mai 2014 har vi ikke noe mål på styrken av 2013-årsklassen, men et dansk skrapetokt som ble gjennomført i november–desember 2013 antyder at denne årsklassen er meget sterk. Den lave gytebestanden tilsier et forsiktig uttak, men dersom 2013-årsklassen viser seg å være sterk eller middels sterk vil flåten enkelt kunne fiske 15 000 tonn. Havforskningsinstituttet påpeker at områdebegrensingene sikrer at store deler av gytebestanden ikke vil kunne bli fisket dersom 2013-årsklassen likevel skulle vise seg å være svak.

Må utvises forsiktighet

Tobisbestanden er fordelt i mange områder, men det ble ikke observert områder med høy konsentrasjon av tobis under toktet i 2013 med unntak av et lite område på Engelsk Klondyke, og på et lite felt i underområde 3c. Dette utbredelsesmønsteret medfører at det bør utvises forsiktighet med å åpne opp for mange områder før tobisområdene er undersøkt under årets tokt. Av denne grunn tilrår vi at kun underområde 3b og 3c åpnes opp for et regulært fiskeri inntil ny informasjon om tobisfordelingen er tilgjengelig.

Toktresultat fra 2012 og 2013 tilsier at det er en del tobis på Engelsk Klondyke, men mengdemålingene er usikre. For å utvise nødvendig forsiktighet foreslår Havforskningsinstituttet at maksimum fem båter får tilgang til å fiske i underområde 4a under forutsetningen at fangstene inkluderes i totalkvoten, og at disse båtene tar fryseprøver fra fangsten fra alle hal i område 4.
Basert på akustisk tokt i april–mai 2014 vil et oppdatert råd foreligge 15. mai 2014.