Hopp til hovedteksten
Lakselus
Synssansen er viktig for lakselusa. Augespotten, den svarte prikken midt på hovudet til lusa, er langt meir følsam for lys enn menneskeauget.  
Foto: Karin Kroon Boxaspen
Utskriftsvennlig versjon

Overvaking av lakselus 2013

Årets overvaking av lakselus på ville bestandar av laks, sjøaure og sjørøye er no i startfasa og blir trappa gradvis opp utover våren. Langs Vestlandet og Midt-Noreg er feltarbeidet i gang, i Nord-Noreg startar det noko seinare på grunn av lågare sjøtemperatur og dermed mindre lus. Feltarbeidet vert avslutta i august/september.

Så langt som mogeleg vert resultata analyserte parallelt med feltarbeidet. Det vil også i år kome to foreløpige framdriftsrapportar, den første i juni og den andre i september. Den endelege rapporten kjem i desember.

Nasjonalt overvakingsprogram

Det nasjonale overvakningsprogrammet dekker Norskekysten frå Sandnesfjorden i sør til Porsangerfjorden i nord. Havforskingsinstituttet leiar overvakinga som blir gjennomført i samarbeid med NINA, UNI-miljø og Rådgivende biologer. Overvakinga er bestilt av Mattilsynet som har hovudansvaret for å overvake sjukdomssituasjonen og  kartlegge effekten av tiltak mot lakselus i nasjonale laksefjordar.

Om overvakinga

Målet med overvakinga er å få nok datagrunnlag til å evaluere effekten av nasjonale laksefjordar og Mattilsynet sine soneforskrifter, samt å skaffe data for å vurdere lakselus i henhold til regjeringa sin strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Data frå overvakinga vert og nytta for å følgje opp forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorar) med tanke på påverknad av lakselus frå oppdrett på viltlevande laksefiskbestandar. Det blir gjort for å vurdere om tiltaka som forvaltning og næring startar er riktige og tilstrekkelige.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Hvordan overvåke lakselus

En kombinasjon av telling i oppdrettsanlegg, et tilstrekkelig antall overvåkningsbur og direkte overvåking på vill laksefisk, helst med trål (laksesmolt) og garn/ruse (sjøørret og sjørøye), er den beste måten å overvåke infeksjonspresset på vill laksefisk langs norskekysten.


les mer