Hopp til hovedteksten
fra_Bjornar_Isaksen2.JPG
Utskriftsvennlig versjon

Ny rapport viser omfattende havforsuring

En ny utredning om havforsuring i Arktis presenteres 6. mai 2013 under konferansen AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification i Bergen. Utredningen viser at verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt.

Havet i Arktis absorberer CO2. Dette fører til økt havforsuring – en varig nedgang i havets pH. Denne endringen påvirker marine økosystemer i Arktis, økosystemer som allerede er svekket av
stigende temperatur og smeltende havis.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), en arbeidsgruppe i Arktisk Råd, har engasjert en internasjonal forskergruppe til å gjennomføre den første omfattende utredningen av
havforsuringen i Arktis. Nå presenteres resultatene av et treårig utredningsarbeid.

Utredningen Arctic Ocean Acidification assessment og tilhørende anbefalinger til beslutningstakere blir presentert for Arktisk Råds ministermøte i Kiruna 15. mai. Nøkkelfunnene fra utredningen blir
presentert og diskutert under den internasjonale konferansen som arrangeres i Bergen 6.–8. mai 2013: AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification

Viktige funn:

  • Verdenshavene blir surere. Havforsuringen kommer som resultat av at havene tar opp store mengder CO2 fra menneskelig aktivitet.
  • De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis.
  • Havet i Arktis er spesielt sårbart. CO2 tas raskere opp i kaldt vann, og den økende tilførselen av ferskvann som tilføres havet i Arktis fra elver og issmelting, reduserer den kapasiteten havet i regionen har til å nøytralisere forsuringen
  • I sentrale deler av havet i Arktis er havforsuringen spesielt omfattende. Havforsuring registreres på målestasjoner i regionen, og det er spesielt overflatevann som blir surere.
  • Siden de marine næringskjedene i Arktis er relativt enkle, blir de marine økosystemene sårbare overfor endringer når ytre faktorer påvirker nøkkelarter.
  • Marine økosystemer i Arktis vil svært sannsynlig oppleve vesentlige endringer på grunn av havforsuring. Forskningen er imidlertid begrenset. Likevel gir gjennomførte studier – sammenholdt med studier i andre områder – grunn til bekymring for at organismer – fra plankton til fisk – kan bli påvirket av havforsuringen direkte eller indirekte.
  • Når marine økosystemer påvirkes, vil dette også ha konsekvenser for mennesker. Havforsuringen i Arktis kan komme til å påvirke det kommersielle fisket som er viktig for økonomiene i nord – og den kan påvirke marine ressurser som er viktige for urfolk i Arktis.

 

PRESSEKONTAKTER

E-post

Telefon

Arctic Ocean Acidification (AOA) pressekontakt under konferansen i Bergen

Jorunn Gran

jorunn.gran@cicero.oslo.no

+47 913 64 04 9

Spørsmål om havforsuring og kjemi

Richard Bellerby

richard.Bellerby@niva.no

+47 908 99 256

Leif Anderson

leifand@chem.gu.se

+46 (0) 31 786 9005

Spørsmål om havforsuring og biologiske effekter

Howard Browman

howard.browman@imr.no

+47 46 95 12 61

Sam Dupont

sam.dupont@bioenv.gu.se

+46 (0) 31 786 9531

Spørsmål om sosioøkonomiske påvirkninger

Rashid Sumaila

r.sumaila@fisheries.ubc.ca

+1 604 351 7406.

 

Havforsuring

En tredjedel av karbondioksidmengdene som vi slipper ut i atmosfæren, har til nå blitt løst i havet.

Havet har derfor vært sett på som en pumpe som drenerer atmosfæren for CO2 og dermed forsinker global oppvarming.

Etter hvert som mengden CO2 øker, minsker havets evne til å ta opp CO2. Dette medfører at økte CO2-utslipp til atmosfæren får enda større innvirkning på jordas klimasystem.

Effektene av havforsuring har så vidt begynt å melde seg. Til å begynne med løses CO2 i overflaten og pH-verdien synker der. Deretter forplanter det seg nedover. Denne prosessen tar lang tid. Derfor kommer pH-verdien i havet til å fortsette å synke i mange tiår fremover.

Forsuringen gjør at kalk blir lettere oppløselig. Mange dyr i havet er avhengige av kalk, og de får problem når skall og skjelett ikke lenger fungerer optimalt.

 

Havforsuring

Havforsuring i Barentshavet

Arktiske havområder, som Barentshavet er spesielt utsatt for forsuring. Årsaken er blant annet at CO2 lettere løses opp i kaldt vann og at polart vann naturlig har lave karbonatinnhold og dermed har større kapasitet til å ta opp mer CO2. Internasjonalt og nasjonalt har det foregått en kraftig vekst innen forskning på biologiske effekter av havforsuring siden forrige faggrunnlag i 2009.

Les mer i Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

Havforsuring i Norskehavet

Overvåking av havforsuring i Norskehavet viser at pH og karboninnhold varierer betydelig mellom steder og over tid. Analyse av historiske data tyder på at forsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Analysen viser at pH i deler av Norskehavet har sunket med 0,13 pH-enheter i løpet av ca. 30 år.

Les mer i Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

Havforsuring

Les mer:

Nøkkelfunn (PDF, engelsk)

Om konferansen

Om AMAP

The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er en arbeidsgruppe i Arktisk Råd. AMAP har som mandat å overvåke og utrede tilstanden i Arktis – med tanke på forurensning og klimaendringer. Dette gjøres ved å dokumentere nivåer og trender, ulike prosesser og effekter på økosystemer og mennesker. AMAP gir råd om hvordan beslutningstakere kan redusere truslene mot miljøet i Arktis. Det er AMAPs mål å sørge for god, troverdig og forskningsbasert informasjon til politikere og beslutningstakere.

Kontaktpersoner