Hopp til hovedteksten
3 år gammel tobis.
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler ingen endring i tobiskvoten

Det er ikke tilrådelig å øke kvoten for fiske av tobis i norsk økonomisk sone i 2013. Sammenlignet med i fjor er bestandsstørrelsen betydelig redusert, i tillegg har alle årsklassene etter 2009 vært svake.

Dette kommer fram i Havforskningsinstituttet sitt endelige råd for tobisfiske i norsk økonomisk sone i 2013.

Tobistokt

Fra 25. april til 13. mai gjennomførte Havforskningsinstituttet et akustisk tobistokt i den norske delen av Nordsjøen for å få oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Resultatene fra toktet er sammenlignet med tilsvarende målinger fra 2007 til 2012, og danner grunnlaget for det endelige tobisrådet for norsk økonomisk sone i år.

- Spesielt viktig var det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelsen, sier Espen Johnsen som er bestandsansvarlig for tobis.

Noe bedre årsklasse i 2012

Resultatene fra toktet tyder på at rekrutteringen av 2012-årsklassen er noe bedre enn i 2011, men likevel svak sammenlignet med 2009-årsklassen som fremdeles er den dominerende årsklassen i norsk sone.

- En sterk 2009-årsklasse var sterkt medvirkende til at tobisbestanden viste en betydelig økning i mengde og utbredelse fra 2009 til 2010, men den svake rekrutteringen av 2010- og 2011-årsklassene medførte en bratt tilbakegang i både utbredelse og bestandsstørrelse. Dette gjør at den gjenværende bestanden ikke bør reduseres ytterligere i henhold til forvaltningsmålsetningen om å bygge opp gytebiomassen av tobis, sier Johnsen.

Kvoteråd

Den foreløpige tobiskvoten for 2013 i norsk sone var satt til 20 000 tonn, der underområdene 2a og 3a er åpne for fiske. I tillegg var underområde 4a åpnet for et begrenset undersøkelsesfiske for fem fiskefartøy utvalgt gjennom loddtrekning.

- Siden bestandsstørrelsen er betydelig redusert fra i fjor, og det ikke er tilstrekkelig mengde tobis på de to åpne underområdene, kan vi ikke tilrå en økning i kvoten. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor ingen økning utover de 20 000 tonnene som allerede er tildelt, sier Johnsen.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Les mer