Hopp til hovedteksten
Storfangst
Storfangst av sild og makrell som det fosser av på vei inn på dekk
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Makrell over hele linjen

Det kombinerte makrell- og økosystemtoktet har snart pågått i to uker. I mer enn halvparten av trålhalene er det fanget over 500 kilo makrell etter 30 minutters tauing. 

- Det er smått utrolig når forskningsstasjonene der båtene tar prøver er forhåndsoppsatt på helt tilfeldige posisjoner i Norskehavet og langs norskekysten, sier toktleder Leif Nøttestad. 
 
Havforskningsinstituttet har leid inn fiskebåtene ”Libas” og ”Eros” til å gjennomføre årets tokt. I tillegg deltar Island med forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” og Færøyene med den innleide tråleren/ringnotfartøyet ”Finnur Fridi”.
 
Alle båtene er rigget med samme type trål, og Nøttestad rapporterer at fisket med standardoppsettet går på skinner på de to norske fartøyene. 
 
Horngjelfangst

Valantine Anthonypillai og Åse Husebø med ett flott eksemplar av horngjel fanget i trålen.

Foto: Leif Nøttestad
 
Her er noen andre av Nøttestads observasjoner:
• Trålprøvene ligger på mellom 200 kg og 3500 kg makrell i trålhalene. Over 60 % av trålhalene har over 500 kg makrell i trålposen på 30 minutters tauing i 5 knops fart. 
• Størst makrell i nordvest med middelvekt på 400 gram og sild med middelvekt på 385 gram.
• Mange årsklasser av makrell i trålprøvene tyder på en robust bestand.
• 2010-årsklassen av makrell (3-åringene) ser meget sterk ut i bestanden ut ifra trålprøvene og alderslesing. I 2012 utgjorde 2010-årsklassen om lag 20 % av bestandsestimatet.
• Fulle mager på sild og makrell i nordvest. Feite, fine og brede over ryggen.
• Magene består av mye små amfipoder, raudåte og vingesnegl. Endring fra Nordsjøen til Norskehavet i magefylling og mageinnhold for makrellen
• Rennende makrell (modningsstadie 6) er fortsatt forekommende hos større makrell nordover mot 66 grader nord. Uvanlig så langt nord og så sent på året siden makrelleggtoktet ble avsluttet for om lag 3 uker siden.
• Kun mindre makrellstimer observert på sonarene og ekkolodd i Norskehavet så langt i tillegg til slør av makrell spredt utover.
• Vi har registrert flere typer sild fra sør til nord. Nordsjøsild i sør opptil sørlige Norskehavet, sommergytende sild og NVG-sild lenger nord.
 
Kart

Trålfangster av makrell i kg. Blå linje er ”Libas”, rød er ”Eros”. 

 
• Kolmule blir registrert i brukbare konsentrasjoner på akustikken, men få trålprøver grunnet dyp fordeling. Kolmula oppholder seg mellom 200 - 400 meters dyp gjennom hele døgnet i det kartlagte området så langt. Det at kolmula ikke kommer nærmere overflaten enn 200 m dyp som den gjorde i mye større grad for noen år siden, tyder på at den taper i fødekonkurransen med makrell og sild i de øverste vannlagene.
• Lite til middels planktonmengder i WP2 håv-trekkene fra 0-200 m dyp.
• Overflatetemperaturene er relativt lave sammenlignet med rekordårene rundt 2007. Ingen fornøyelige badetemperaturer i Norskehavet nå i fellesferien! Fortsatt akseptable temperaturer for makrellen siden vi foreløpig ikke har registrert lavere temperaturer enn 8 grader nær overflaten.
• Lite sjøpattedyr observert i det sentrale Norskehavet som er lik utviklingen vi har sett om somrene de siste årene. Forventer mer storhval og delfiner lenger nord. Mye havhest (flere tusen rundt båten), tjuvjo, storjo, krykkje og noe måser (sildemåke, svartbak m.m.) langs 66o30’ N.
• Flotte undervannsopptak av makrell og sild ved ulike plasseringer i panelene på trålen. Nyttig for adferdskunnskap, fangbarhet av makrell og ny kunnskap om hvordan makrellen kommer inn i trålen (klumpvis i små stimer eller jevnt innsig av makrell).
 
 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell