Hopp til hovedteksten
Rekordhal
Rekordhal ved 70 grader nord med 10 tonn makrell på dekk etter 30 min standard tauing med Multpelt 832-trålen.
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Fordeler seg etter størrelse

Fra Vestfjorden og nordover langs kysten av Troms er det stor makrell. Sentralt i Norskehavet er makrellen mindre i gjennomsnitt med betydelige innslag av 2- og 3-åringer, mens den største makrellen står langt mot vest.
Dette er blant observasjonene vi har sett etter drøyt to uker av det kombinerte makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet. Etter toktstart i Bergen 4.juli har vi med de innleide fiskebåtene ”Eros” og ”Libas” tatt for oss Nordsjøen og fortsatt nordover i Norskehavet. Målet for dette internasjonale kartleggingsarbeidet er å dekke alt fra sentrale deler av Nordsjøen i sør nesten til Bjørnøya i nord, og fra Øst-Finnmark i øst til et godt stykke vest av Island. 
  
Libas er nå vest av Fugløya på vei østover og videre nordover, mens Eros nå befinner seg i Jan Mayen sonen på høyde med selve øya på vei sørvestover.

Mye makrell

Det er fortsatt mye makrell nord i Norskehavet. Båtene har tatt trålfangster på 10000 kg, 6500 kg, 2400 kg og 4500 kg makrell nord for 70▫N. Sistnevnte øst av Tromsøflaket. Makrellstimene er små og tallrike, og framstår i småknuter på sonarene og hyppige streker/punkter på ekkoloddfrekvensene i de øverste 30 meterne av vannsøylen.
 
Makrell og sild

Makrelltoktet sommaren 2013: I det nordlege Norskehavet var makrellen og silda jevnstore i mange av hala.

Foto: Leif Nøttestad
 
Vi har registrert liten og ung makrell i betydelige mengder overraskende langt nord/nordvest helt ut i Jan Mayen sonen og sentralt i Norskehavet. Dette tyder på en veldig sterk 2010-årsklasse (3-åringer) som nå har kommet inn i den mer fiskbare delen av makrellbestanden. I tillegg finner vi makrell fra 2011-årsklassen (2-åringer) usedvanlig langt nord i Norskehavet. 
 
Norsk vårgytende sild (NVG-sild) finner vi foreløpig i randsonene og ytterkantene av Norskehavet og tilstøtende havområder fra hovedsakelig nord ved Færøyene, øst og nordøst av Island og sørlige deler i Jan Mayen sonen. Veldig lite NVG-sild sentralt i Norskehavet.

Hval og smålaks

Vi har nå registrert noe mer sjøpattedyr om bord på ”Libas” og ”Eros” i nordlige del av Norskehavet, inkludert knølhval, finnhval, spermhval og grupper av spekkhoggere. Samtidig mindre observasjoner av sjøfugl generelt sammenlignet med lenger sør, og domineres i antall av havhest.
 
Vi tråler helt mot overflaten med den nye pelagiske trålen, hvor laksen oppholder seg mye under vandringen og beitingen i de åpne havområdene.  Men vi har sett mindre til smålaks og postsmolt (rundt 150 gram) enn forventet i trålprøvene. 

Makrellfangst B

Makrellfangster i kilo. Blå linje er "Libas", rød linje er "Eros". 

Foto: Valantine Anthonypillai

Kystnære plankton

Planteplankton har vi sett i veldig tette konsentrasjoner på de akustiske målingene med ekkolodd i fjordene og kystområder ut til kontinentalsokkelen. Håvtrekkene etter plankton viser også en betydelig andel av planteplankton i prøvene fra 0 til 200 m i tillegg til ulike typer dyreplankton, som i motsetning til planteplankton er viktig og næringsrik mat for makrellen. I makrellmagene finner vi både dyreplankton og planteplankton som tyder på at makrellen beiter på planktonorganismer mens den svømmer med munnen vid åpen.

Sildefangster i kilo

Sildefangster i kilo. Blå linje er "Libas", rød linje er "Eros". 

Foto: Valantine Anthonypillai

Gyter fortsatt 

Rennende makrell som ennå ikke har gytt er blitt funnet i opptil 10 % i prøvene (nord til 70°20 N) inkludert i Jan Mayen-sonen og østover. Noe moden sommergytende sild er til stede i trålhalene langt vest i Norskehavet, dog i små mengder.
 
Flere russiske fiskefartøyer tråler etter makrell i internasjonalt farvann helt nord ved 71°40 N og 005°00 E i tillegg til et par fiskefartøyer lenger sør ved 70°20 N.
 
 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell