Hopp til hovedteksten
Minitrål1
Pilotforsøk med prøvetakingstrål for not i tanken ved SINTEF fiskeri og havbruk, Hirtshals.  Minitrålen spennes ut ved hjelp av ”kiter” montert på over- og sidetelner, og ved hjelp av blytau montert på grunntelna. Minitrålen oppnådde en høyde og bredde på ca. 1,5 x 1,5 meter.
Foto: Bjørnar Isaksen
Utskriftsvennlig versjon

Skyter minitrål ut i nota

Under fiske med not etter pelagiske arter er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig snurpefase av notkastet. Nå har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF utviklet en metodikk som kan revolusjonere slik prøvetaking; ved hjelp av en minitrål skutt ut i nota med luftkanon.


Siden størrelse og kvalitet gir store prisutslag i notfiske på pelagiske arter, er det av stor betydning å kunne fastslå hva som er i nota på et tidlig stadium av notkastet. Ny kunnskap om skade og påfølgende dødelighet hos pelagiske arter etter trenging, tilsier at det er all grunn til å anta at tradisjonell trenging, prøvetaking med påfølgende slipping etter å ha fastslått størrelse og kvalitet av målarten, vil kunne bli forbudt.

Fleksibilitet viktig

I 2010 ble Havforskningsinstituttet tildelt FoU-midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til prosjektet ”Miljø- og ressursvennlig notteknologi”.  Ett av delmålene i prosjektet har vært å utvikle metodikk for prøvetaking i not i tidlig snurpefase. Erfaringen fra innledende forsøk med blant annet ”falske kiser” og områder med transparent lin for å simulere hull, har vist at det er vanskelig å få pålitelige prøver i hvert notkast.

Bilde fra prøvetank

Pilotforsøk med prøvetakingstrål for not i tanken ved SINTEF fiskeri og havbruk, Hirtshals.  Minitrålen spennes ut ved hjelp av ”kiter” montert på over- og sidetelner, og ved hjelp av blytau montert på grunntelna. Minitrålen oppnådde en høyde og bredde på ca. 1,5 x 1,5 meter.

Foto: Kurt HansenCopyright SINTEF Fiskeri og havbruk

Etter to års utviklingsarbeid er man kommet til den erkjennelse at en prøvetakingsanordning må kunne benyttes i et hvilket som helst stadium i notkastet og ikke være fast koblet opp mot nota. Et notkast varierer i form og størrelse fra kast til kast, og en prøve må derfor tas i et gitt øyeblikk som passer akkurat det notkastet en arbeider med.

Tar prøver med minitrål

I 2012 har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, Hirtshals, utviklet en metode hvor man ”skyter” en liten prøvetrål eller ”minitrål” ut i nota. Minitrålen spennes ut ved hjelp av ”kiter” på side- og overpanel, mens grunntelna utstyres med et blytau. Med riktig fart og størrelse på kitene oppnår minitrålen en bredde og høyde på ca. 1,5 x 1,5 meter.

”Minitrålen” pakkes i et rør som igjen puttes inn i løpet på en omarbeidet linekaster. Luftkanonen lades så med et trykk på ca 10 bar, og røret med minitrålen skytes ca. 30 meter ut i nota. En forhåndsdefinert taulengde sørger for at trålen dras ut av røret før røret treffer vannet. Trål med rør i bakre ende får så synke med en hastighet på ca (20 cm/sek) til ønsket dyp, før den dras inn og om bord i fartøyet (se figur).

Figur

Prøvetrålen skytes ca. 30 meter bort i nota, og synker til ønsket dyp med en hastighet på ca 20 cm/sek. Under de første forsøkene ble den dratt inn med en hastighet på 1,5 til 2,0 knop.

Foto: Anne-Britt Skar Tysseland

Under et nylig avsluttet tokt med ”Endre Dyrøy” ble det oppnådd fine prøver i de tre notkastene utstyret ble testet. Den beste prøven var på 135 stk. nordsjøsild i et kast på 25-30 tonn sild (bilde 4), og prøven ble tatt om lag ved 7/8-dels not (ref. ”hviteblåse”-regel). Lengdefordelingen av sild i prøven stemte godt overens med lengdefordelingen av sild fra pumpeprøve under ombordtaking. Dette viser at prøvetaking ved hjelp av minitrål kan være ett av flere beslutningsverktøy for en skipper når det skal avgjøres hvorvidt fangsten skal slippes eller tas om bord. Utstyret er foreløpig bare testet i mørket, og det hersker usikkerhet hvorvidt det fungerer like godt i dagslys. Testing og videreutvikling av utstyret vil fortsette ut 2013.

Internasjonal interesse

Toktet var knapt avsluttet før det kom forespørsel fra verdens største produsent av fiskemel og olje, TASA, om prøvetaking i snurpenotfisket etter anchovetas i Peru. TASA eier og driver mer enn 80 mindre og mellomstore snurpere, i tillegg til 16 fiskemelfabrikker. Peru har i likhet med Norge innført strenge bifangstregler i fisket etter pelagiske arter. Med mer enn 10 % innblanding av fisk under minstemålet (12 cm), blir fisket stoppet i minst tre dager.

Prøve fra minitrål

Prøvetrål med fangst i et kast, 135 stk. nordsjøsild i størrelse 21 til 25 cm.

Foto: Bjørnar Isaksen

For å unngå at det tas fangster som utløser fangststopp, er snurperne svært interessert i å kunne finne størrelsessammensetningen av fisk i en tidlig snurpefase mens det fortsatt er lov å slippe fangst. I 2013 vil Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF gjøre forsøk med prøvetaking i snurpenotfisket etter anchovetas.