Hopp til hovedteksten
Isbre_Svalbard_nett.jpg
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Lavtrykkenes ferd kan gi klimatiske og økologiske konsekvenser i nord

Lavtrykkenes ferd inn i Barentshavet påvirker havsirkulasjonen og varmetapet fra havet til atmosfæren. Det har klimatiske og økologiske konsekvenser for både Barentshavet lokalt og Arktis regionalt.

Forskere ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret i Bergen har funnet et nytt svar på et gammelt klimaspørsmål. Blant annet viser det seg at lavtrykk som går lenger nord enn normalt gir større varmetap fra havet enn vanlig.
Den norske atlanterhavsstrømmen, ofte bare kalt Golfstrømmen, bringer varmt og salt vann nordover langs Norskekysten og står for hoveddelen av oseanisk varmetransport mot Arktis. Ved inngangen til Barentshavet står strømmen overfor et veivalg: Skal den fortsette nordover og dermed strømme inn i Arktis gjennom det dype Framstredet, eller skal den svinge mot øst og ta veien gjennom det grunne Barentshavet?

Helt siden Fridtjof Nansen seilte over Polhavet med Fram har vi visst at én del fortsetter nordover, mens en annen del bøyer av og renner gjennom Barentshavet. I dag vet vi også at disse to greinene er omtrent like sterke. Det er imidlertid en viktig forskjell på disse to rutene. I Framstredet ”dukker” strømmen under og isoleres av det ferskere og lettere overflatevannet i Polhavet. Derfor beholder det mye av sin varme. I det grunne Barentshavet hindrer vind og tidevann en tilsvarende isolering. Dermed avgir barentshavgreinen en varmemengde til luften som tilsvarer omkring 3500 ganger Norges totale energiforbruk – før den når Polhavet. De to greinene styrer altså hvor mye av restvarmen fra Golfstrømmen som entrer Polhavet. Hittil har ingen kunnet gi noen god forklaring på hva som bestemmer styrkeforholdet dem imellom.

Mot høyre

På sin ferd med ”Fram” observerte Nansen at isfjellene drev svakt mot høyre i forhold til vindretningen. Han fikk engasjert en ung svenske ved navn Vagn Walfrid Ekman, som var student hos Wilhelm Bjerknes, til å finne en forklaring på dette fenomenet. Ekman kom frem til at den vinddrevne vanntransporten i øvre del av havet vil være til høyre for vindretningen (på den nordlige halvkule, til venstre på sørlige halvkule). Det skyldes friksjon og jordens rotasjon (Corioliskraften). I atmosfæren blåser vinden mot klokken rundt et lavtrykk. Derfor vil et lavtrykk som blir liggende over de grunne områdene i det nordlige Barentshavet ”tømme” dette området for vann og havoverflaten vil synke. Resultatet av dette blir at framstredetgreinen svekkes. Innstrømningen til Barentshavet får derimot et ekstra bidrag (se figur).

Fig_1_norsk.jpg

Generelt innstrømningsmønster av Atlanterhavsvann til Polhavet. Innfelt: Endret sirkulasjonsmønster under hendelser med lavtrykk over det nordlige Barentshavet.

Direktemålinger

For å studere denne mekanismen har forskerne benyttet seg av både direktemålinger av havstrømmen like sør for Bjørnøya og en havmodell hvor temperatur, saltholdighet og strøm beregnes på et fire kilometers rutenett. Observasjonene viser tydelige ”pulser” hvor strømmen sør for Bjørnøya snur og renner østover. Ifølge modellen fører lavtrykksaktivitet til lavere vannstand over hele det nordlige Barentshavet, som i neste omgang forårsaker de observerte pulsene. Modellen viser også at denne responsen er tydelig i form av en endring i sirkulasjonen rundt hele den nordlige Barentshavssokkelen.

Ved hjelp av modellen er det også mulig å beregne effekten av slike hendelser. Ifølge både modellen og observasjoner er temperaturforskjellen mellom framstredetgreinen og Barentshavsgreinen cirka tre grader Celsius når de to greinene møtes igjen i Polhavet. En reduksjon på mellom en halv og én Sverdrup av framstredetgreinen til fordel for barentshavsgreinen, tilsvarer at varme i størrelsesorden 500 ganger Norges energiforbruk forsvinner opp i atmosfæren over Barentshavet i stedet for å strømme inn i Polhavet. (1 Sv = 106 m3/s; etter den norske oseanografen Harald U. Sverdrup.)

Kan påvirke mattilgangen

Den ekstra innstrømningsgreinen gjør at det varme Atlanterhavsvannet kommer nærmere Polarfronten og iskanten i det nordlige Barentshavet. Atlanterhavsvannet bringer ikke bare med seg varme, det transporterer også store mengder næringssalter og dyreplankton fra Norskehavet og inn i Barentshavet. Endringer i innstrømningsmønster kan derfor få betydning for den romlige fordelingen og tilgangen på mat for alt fra planteplankton og opp til kommersielle fiskebestander. Derfor kan hendelser hvor relativt varmt Atlanterhavsvann strømmer østover langs skråningen sør for Bjørnøya ha både klimatiske og økologiske konsekvenser også lokalt i Barentshavet.

Referanse:
Lien VS, Vikebø FB and Skagseth, Ø. One mechanism contributing to co-variability of the Atlantic inflow branches to the Arctic. Nature Communications, 4, 1488 (2013). doi: 10.1038/ncomms2505

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet