Hopp til hovedteksten
Biotopkart for midtnorsk sokkel basert på videodata
Biotopkart for midtnorsk sokkel basert på videodata.
Foto: www.mareano.no
Utskriftsvennlig versjon

Biotopkart for midtnorsk sokkel basert på videodata

Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø. Biotoper for de deler av Norskehavet som MAREANO undersøkte i 2012 er identifisert ved analyser av videoopptak fra havbunnen. Fordelingen av disse er modellert ved hjelp av dybdedata fra flerstråleekkolodd og Olex, terrengvariabler beregnet fra dybdedata, samt sediment- og landskapskart.

Biotopkart er svært interessante for vurdering av sårbarhet, artsrikhet og unikhet i et område, og derfor en viktig del av den nye kunnskapen fra MAREANO-kartleggingen.  Informasjon fra kartene er viktig ved utforming av forvaltningsplaner og annen rådgivning knyttet til bruk av havet.

Om analysene

Biotopene er identifisert fra forskjeller og likheter i artssammensetning mellom prøvene (200 meter lange videosekvenser) ved hjelp av de multivariate analysene Detrended Correspondence Annalysis (DCA) og k-means clustering. Denne metoden gir grupper av prøver (som representerer ulike biotoper) som kan relateres til det fysiske miljøet (indikert ved våre terrengvariabler og sedimentkart) slik at de beste variablene for modellering kan identifiseres.

Det ble identifisert syv forskjellige biotoper, disse kan du lese mer om her.