Hopp til hovedteksten
G.O. Sars
Forskningsfartøyet G.O. Sars.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

MAREANO på grensen til Russland

Toktdagbok: 31. juli var MAREANO-teamet på plass om bord på G.O. Sars for å dra opp til ”det tidligere omstridte området” vest for avgrensningslinjen i Barentshavet (kalt Barentshavet sørøst). Areal er på ca 9500 km2 og tilsvarer omtrent landarealet for Rogaland fylke.

Havbunnen er preget av pløyemerker fra isbreer (striper som viser isens bevegelse) og pockmarks (runde groper dannet av gass- eller væskeutstrømming). Fram til 21. august skal havbunnen filmes og det skal tas prøver slik at biologi, geologi og kjemi kan kartlegges.

Toktet varer til 21. august, og i løpet av denne perioden skal vi filme 61 stasjoner hvorav 12 også skal dekkes med grabb (tar en bit av sedimentet), boks-core (som tar en dypde-profil av sedimentsøylen), for å studere sedimentets sammensetning og hva som lever nede i sedimentet, samt slede og trål for å se hva som lever på og rett over sedimentet. Når toktet er ferdig fortsetter arbeidet med de innsamlete prøvene, og når de er ferdig bearbeidet vil en for eksempel kunne lage naturtypekart for dette området.

Resultatene skal brukes i framtidens ressursforvaltning. Dersom dagens fremdriftsplaner følges, tas det sikte på at MAREANO skal fullføre kartleggingen av bunnbiotopene i Barentshavet sørøst i 2019.

Avgrensningslinjen mellom Norge - Russland

Etter 40 år med forhandlinger ble Norge og Russland i 2010 enige om grenselinjen i Barentshavet, og norsk sokkel ble økt med et betydelig areal. Avtalen trådte i kraft i 2011, og da startet også arbeidet med konsekvensutredning av Barentshavet sørøst med tanke på eventuell fremtidig petroleumsvirksomhet. I juni 2013 åpnet regjeringen Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Dybdekartlegging

Området som skal undersøkes nå, er fra før dybdekartlagt i MAREANO-regi. Denne delen av kartleggingen kan du lese mer om her.