Hopp til hovedteksten
discussion.jpg
Jonatan Nilsson og Maria Filipa Castanheira ser på videoopptakene hvor de kan observerer adferden til parren ved fôring med og uten signal.
Utskriftsvennlig versjon

Hvem passer best i merden – sjenert eller modig laks?

Kunnskap om personligheten til laksen kan gjøre det lettere å legge til rette for økt fiskevelferd i merdene.

For tiden pågår det en atferdsstudie på parr (ett år gammel laks) på Matre forskningsstasjon. Målet er å finne ut om ulike personlighetstrekk også påvirker hvor god læreevne en laks har.

Økt kunnskap – økt fiskevelferd

– Enkelt fortalt så deler vi laksen inn i to personligheter; sjenert og modig. Den modige laksen er mer villig til å ta risiko, har lavere stressrespons og har en tendens til å lage seg strikte rutiner. Den sjenerte laksen er mer fleksibel og reagerer raskere på endringer i miljøet. De ulike personlighetene påvirker trolig også laksens evne til læring; hypotesen er at den sjenerte laksens fleksibilitet også gjør at den lærer raskere, forteller forsker Jonatan Nilsson fra Havforskingsinstituttet.
Læringsevnen har betydning for hvor godt laksen tilpasser seg og mestrer oppdrettsmiljøet. Økt kunnskap om læringsevnen hos de ulike laksepersonlighetene kan gjøre det lettere å innføre rutiner og teknologi som bedrer fiskevelferden i laksemerdene.

Treningsregime med lys og bobler

Portugiske Maria Filipa Castanheira er til vanlig doktorgradsstudent på senter for marin forskning på universitet i Algarve. I sommer har hun kjørt 23 parr gjennom et strengt treningsregime på forskningsstasjonen på Matre. Den unge fisken ble først testet for personlighet, og siden plassert i hver sin videoovervåkede forsøkstank. Her ble de sjenerte og de modige trent opp til å assosiere signaler med to typer fôr: lys betydde reke og luftbobler ga tørrfôr (eller motsatt). Forsøket endte med at fisken fikk fôr uavhengig av signal og signal utenom fôringene. Læringsevnen blir målt etter hvor lang tid det tar før hver fisk slutter med å respondere på de gamle fôrsignalene.

Hvem lærer raskest?

Neste steg i forsøket går ut på å sammenligne de sjenerte og de modige; er det forskjellig hvor mye tid de bruker på å lære seg systemet med signal og belønning?

– Vi vet foreløpig lite om sammenhengen mellom læring og personlighet, men trolig er den sjenerte fisken den som lærer raskest. Sjenert fisk er mer på vakt og reagerer raskere når det skjer endringer rundt den. Generelt sett er den modige fisken ikke så opptatt av omgivelsene og den har større tendens til å ta sjanser. Dette kan gjøre at den modige fisken bruker lengre tid på å ta til seg endringer i miljøet, sier Maria Filipa Castanheira. Resultatene fra forsøket i Matre er ventet i løpet av høsten.

Læring kan gi økt trivsel

Ute i naturen varierer fiskens miljø mye: Tilgangen på mat svinger og fiendene er mange. Fisk har derfor utviklet en naturlig evne til å lære av livet for raskt å kunne tilpasse seg disse forandringene. Også oppdrettsfisk risikerer å måtte takle uvante situasjoner, f. eks. flytting eller nye rutiner.

– I et slikt perspektiv er det interessant å vite hvilke personlighetstyper av fisk som er mest mottagelige for læring. Ubevisst har vi kanskje dyrket frem laks med modig personlighet, fordi den tåler stress bedre. Det kan vise seg at den sjenerte laksen også har egenskaper som kan være verdt å ta vare på, sier Jonatan Nilsson. 

Forsøkene til Maria Filipa Castanheira gjøres gjennom et EU-finansiert utvekslingsprogram, der Matre Forskningsstasjon deltar: