Hopp til hovedteksten
Trålhal med makrell og sild
Utskriftsvennlig versjon

Historisk høyt makrellestimat

Etter sommerens økosystemtokt i Norskehavet anslår forskerne en makrellbestand på 8,8 millioner tonn.
– Et historisk høyt estimat for en bestand med historisk stor utbredelse, sier forsker Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet.    

Estimatet for den nordøstatlantiske makrellbestanden er basert på trålt areal i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder i juli og august i år. Tilsvarende tokt i fjor ga et estimat på 5,1 millioner tonn.

Sterk 2010-årsklasse

Leif Nøttestad understreker at de to estimatene ikke er helt sammenlignbare.

– Et mer enn dobbelt så stort område – 3,2 millioner km2 – ble undersøkt i år, og vi fikk også dekket flere av ytterpunktene for makrellutbredelsen. Når det er sagt, har det nok også vært en betydelig økning i makrellbestanden fra 2012 til 2013.
En ny sterk 2010-årsklasse bidro med om lag 20 prosent i antall, fulgt av tallrike årsklasser fra 2006, 2007 og 2011, som bidrar med om lag 15 prosent hver. 2008-årsklassen var også godt representert med 12 prosent i antall i trålhalene.

Arbeidsmøte i København

Det er ennå et stykke igjen før det endelige bestandsestimatet for makrell er klart. Rapporten fra økosystemtoktet er nettopp presentert for ICES; det internasjonale råd for havforskning, som i disse dager er samlet i København for å gjennomgå de nyeste data på makrell og andre vidtfarende fiskebestander. Diskusjonene her danner grunnlaget for bestandsrådene, som er ventet i starten på oktober. 
ICES har ennå ikke godkjent bestandsberegningsmetoden (basert på pelagisk tråling) som ble benyttet under sommerens økosystemtokt. Metoden skal evalueres i februar neste år, forteller Nøttestad.

– Den overordnete målsettingen er å få akseptert og benytte denne trålmetoden til mengdemåling av gytebestanden og muligens som rekrutteringsindeks for makrell på årlig basis i ICES, forklarer Leif Nøttestad.
   
 

 

Andre funn fra økosystemtoktet:

  • Det akustiske estimatet av norsk vårgytende sild viste en økning i forhold til juli–august 2012. En av årsakene til at bestandsestimatet har økt er bidraget fra 2009-årsklassen (fireåringer) inn i den voksne sildebestanden.
  • Ett og to år gammel kolmule er fortsatt godt representert i sommerbeiteområdene.
  • Temperaturene i de nordiske havområdene er nå tett på langtidsgjennomsnittet med unntak av nord i Norskehavet. Her er temperaturene høyere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene.
  • Konsentrasjonene av dyreplankton har økt fra gjennomsnittlig biomasse på 6 g/m2 i 2012 til 8,6 g/m2 i 2013.