Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 30.04.2013
Sjekk av strålingsnivået

Følger nøye med ubåtvraket «Komsomolets»

Vaket av den russiske atomubåten «Komsomolets» har ligget på bunnen nord i Norskehavet i snart et kvart århundre. Havforskningsinstituttet har så langt ikke målt forhøyete nivåer av radioaktive stoffer i havbunnen og sjøvann rundt vraket. Fra russisk side er det ventet lav risiko for radioaktiv forurensning frem til 2015 eller 2025.  

Publisert: 01.01.2013 - Oppdatert: 14.05.2013
DSC_8005.jpg

På langs gjennom økosystemene

Når forskningsfartøyet ”G.O Sars” drar frem og tilbake over Atlanterhavet i mai og juni, får forskerne anledning til å undersøke prosessene i fire økosystemer omtrent samtidig; det i Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.  Å følge omtrent i vikingenes tusen år gamle fotefar gir forskerne muligheten til å studere kjente havområder på en uvanlig måte.

Publisert: 29.04.2013
Lakselus paa fisk

Foreslår todelt lusegrense

I områdene med egne soneforskrifter mot lakselus anbefaler Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet at de nye nasjonale grensene for lakselus innføres fram til juli/august, og at det deretter tillates høyere grenser. Helst ville de to instituttene hatt egne utslippstillatelser for lakselus, men før det kan skje trengs det mer kunnskap.

Publisert: 29.04.2013
P1010017.JPG

Ti ganger mer snøkrabbe enn kongekrabbe

Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet har fått en interessant figur
fra kollega Sergej Bakanjov ved Pinro i Murmansk. Figuren viser at det er ti ganger mer
snøkrabbe i Barentshavet enn kongekrabbe.

Publisert: 26.04.2013
Fiskebåter

Fisk for matsikkerhet og utvikling

Fiskerifaglig forum (FFF) har gjennom flere år satt fokus på betydningen av at Norge i fremtiden skal ha større innsats innen bistandsområder hvor Norge har komparative fortrinn. Norge er i mange sammenhenger for en stormakt å regne innenfor ulike områder av marin- og ferskvannsforskning, forvaltning og utvikling, og etter FFF sitt syn burde dette gjenspeiles i bistandsbudsjettet gjennom større innsats innen fiskeri og akvakultur.

Publisert: 25.04.2013
Ragged_jacket.JPG

Følger med på fangsten

To medarbeidere fra Havforskningsinstiuttet er med selfangstskuta "Kvitbjørn" i Vestisen. Der forsker de på hvordan avlivninga foregår. Her er en rapport fra veterinær og havforsker Kathrine Ryeng og forskningstekniker Nils Erik Skavberg.

Publisert: 19.04.2013 - Oppdatert: 27.05.2013
Den cubanske kysten

Cuba og Norge – to kyststater, samme modell

Selv om kystlandskapet og de klimatiske forholdene er vidt forskjellige, har kyststatene Norge og Cuba mye til felles. Det er stort press på kystlinjen og de marine ressursene som finnes der. Spesielt hummeren – vår egen europeiske og deres languster – trenger oppmerksomhet for å snu en stadig nedadgående trend.

Publisert: 19.04.2013
Oppdrettsanlegg

Støttar grøne oppdrettsløyve

Havforskingsinstituttet støttar innføringa av ordninga med ”grøne løyve” for oppdrettsnæringa, men på enkelte område tilrår ein strengare krav enn det som er foreslått. Ordninga skal stimulere utvikling og utprøving av ny teknologi og nye driftsformer som skal gje lågare luseutslepp, lågare risiko for rømming eller mindre konsekvensar for vill laksefisk viss oppdrettlaks rømmer.

Publisert: 18.04.2013
Goneplax rhomboides

Nytt funn av sørlig krabbe

En langkløret minikrabbe ble nylig trukket opp fra dypet ytterst i fjorden ved Sandefjord. Krabben er såpass sjelden i våre farvann at den ikke har fått noe norsk navn. Det er kanskje på tide; den vesle krabben ser ut til å bevege seg stadig lenger mot nord.
 

Publisert: 17.04.2013
Montering av laksefelle

Testar ny fangstteknologi for rømt laks

Ei lovande «ny» laksefelle vert no testa ut i det nasjonale laksevassdraget i Etne. Vonleg vil fella hindra at rømt oppdrettslaks vandrar opp i elva og syta for sikker passasje for vandrande villaks. Forskarane håper også slusesystemet skal bidra til gode datasett på rømt laks og villaks. 

Publisert: 10.04.2013 - Oppdatert: 12.04.2013
Gonatus fabricii

Dansende blekksprut

Tilsynelatende helt uforstyrret av lyset fra videoutstyret ”danser” den lille blekkspruten foran kameraet på Moskenesgrunnen utenfor Lofoten i Nord-Norge. Den beveger seg rundt i vannet med små, nesten gjennomsiktige vinger, mens resten av dyret har kraftige farger. Som blekkspruter flest har også denne arten armer som er klare til å fange byttedyr.

Publisert: 08.04.2013
Botnskade på korallrev

Korleis påverkar fiskeria havbotnen?

I ein ny rapport vurderer Havforskingsinstituttet korleis forskjellige fiskereiskapar påverkar korallar og andre botntypar. Rapporten beskriv også korleis ein kan forbetra  fiskemetodar, og føreslår tiltak som kan bidra til ei berekraftig og økosystembasert forvalting av resursane i havet.
 

Publisert: 06.04.2013 - Oppdatert: 08.04.2013
Dyrevelferdstokt_nett.jpg

Skal forske på avliving av sel

For første gang skal Havforskningsinstituttet undersøke hvordan selen avlives under fangst. Det skal skje mens selfangstskuta ”Kvitbjørn” driver fangst i Vestisen.

Publisert: 04.04.2013 - Oppdatert: 02.05.2013
Flygeskrei_nett.jpg

Ekstremt mye skrei enkelte steder

Årets skreikart er klart. Det er utarbeidet etter skreitoktet som blei avslutta like før påske. I år blei det funnet ekstremt mye skrei enkelte steder.

Publisert: 04.04.2013
Kyst-Mareano

Vil til bunns på kysten

Uten grundig kjennskap til hva som befinner seg under overflaten i fjordene og langs kysten vår, kan vi heller ikke forvalte disse områdene på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Mer kunnskap trengs også hvis vi skal klare å ta ut det store verdiskapningspotensialet som finnes i kystsonen. Det er konklusjonen etter innspillskonferansen til Kyst-Mareano.