Hopp til hovedteksten
Sild_Libas_2.8.jpg_nett.jpg
Observasjonene av sildeyngel i Barentshavet tyder på at det er et middels år.
Utskriftsvennlig versjon

Middels sildeår

Økosystemtoktet viser at mengden sildeyngel er midt på treet i år, går det fram av denne oppsummeringa som havforsker Elena Eriksen har skrevet:

Under økosystemtoktet ble det registrert lave og middels mengder av 0-gruppe sild (årsyngel). Sildeyngelen var fordelt over mindre områder i år, fra sørøst til nordvest i Barentshavet. De fleste middels fangstene ble tatt i det sentrale Barentshavet og var omkranset av de små fangstene. Det ble også tatt to uvanlig store fangster i det sentrale området. Slike høye konsentrasjoner av årsyngel dannes vanligvis av spesielle oseanografiske forhold.

 

sild_2012.jpg

 

Lengden på sildeyngelen varierte fra 4,5 til 8,5 centimeter. Gjennomsnitt var på 6,6 centimeter. Det er mindre enn gjennomsnittslengda for perioden 1980 – 2012, noe som tyder på at silda har hatt dårligere mattilgang enn vanlig.

Den beregnede tettheten per kilometer varierte fra noen hundre fisk til flere millioner fisk. Årets 0-gruppe indeks ligger på 26 tusen millioner individer, og årsklassens styrke beregnes som middels.

Årets tokt viser at det fortsatt er veldig lite ungsild i havet. Ungsild domineres av ettåringer i antall.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet