Hopp til hovedteksten
vaagoybuen_imr.jpg
Foto: Asbjørn Borge
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet fornyer kystreferanseflåten

Havforskningsinstituttet ønsker å utvide dagens kystreferanseflåten med ti fartøy : ni med hovedvekt på garn og ett snurrevadfartøy.

Referanseflåten hjelper instituttet med innsamling av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd.

Skal doble flåten

Havforskningsinstituttet har ti fartøy i kystreferanseflåten per i dag og ønsker en utvidning med ti fartøy. Det søkes etter ni fartøy med hovedvekt på garn og ett snurrevadfartøy hjemmehørende i statistisk område 03. Fartøyene må være mindre enn 15 meter.

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Opplæring i prøvetaking vil bli gitt. Besøk om bord i hvert fartøy er en del av opplæringen og skal gjennomføres minimum en gang i året. Det gjennomføres et årlig møte hos Havforskningsinstituttet i Bergen.

Med forbehold om at nødvendige økonomiske tilskudd/forskningskvote blir gitt Havforskningsinstituttet, vil kontrakten vare i fire år: fra og med 1. desember 2012 til og med 30. november 2016.

Slik søkes det

Aktuelle søkerne må gå inn på database for offentlige innkjøp www.doffin.no for å finne utlysningen.

For å lette søkeprosedyren har Havforskningsinstituttet laget et tilbudsskjema som vedlegg til søknaden. Ved å fylle ut dette blir stort sett det meste besvart. Tilbyderne oppfordres til å lese utlysningsteksten nøye slik at besvarelsen leveres etter beskrivelsene og med de opplysninger/vedlegg som kreves.

Om Referanseflåten

Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøy som, mot økonomisk kompensasjon, gir Havforskningsinstituttet inngående informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. Det tilstrebes å ha med fartøy med driftsmønster som er representativt for vedkommende fartøygruppe. Ved etablering av Referanseflåten ble det vektlagt å oppnå best mulig landsdekkende samarbeid i flåten. Prøvetaking og bearbeiding av innsamlede data foregår etter samme prosedyrer som på Havforskningsinstituttets egne forskningsfartøy.

En referanseflåte av havgående fiskefartøy ble startet opp høsten 2000, og har i den siste kontraktperioden bestått av 20 fartøy. Høsten 2005 ble en tilsvarende kystreferanseflåte etablert langs hele kysten, fra Varanger til Oslofjorden. Arbeidet med Referanseflåten er selvfinansierende ved at norske myndigheter har avsatt en del av de norske fiskekvotene til dette formål. Havforskningsinstituttet søker om en årlig forskningskvote til Referanseflåten. Betalingen til fartøyene består av en fast betaling med tillegg for leverte data. Med forbehold om nødvendig tildelt forsknings-kvote fra Fiskeridirektoratet, vil det bli delt ut en forskningskvote. Kvote blir da fordelt fra 2013.