Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk
Foto: R. M. Serra Llinares
Utskriftsvennlig versjon

Fremdeles mye lakselus

Også i sommer har det vært svært høyt infeksjonspress fra lakselus i ytre deler av Hardanger-, Sogne- og Trondheimsfjorden. Dette rammer særlig sjøørreten som oppholder seg i fjordene og langs kysten på denne tiden. Laksesmolten kom seg sannsynligvis ut i havet med lite lus de fleste stedene, men trolig har også den i enkelte områder fått på seg mye lus.

- For hele Norskekysten sett under ett, har vi indikasjoner på at luseinfeksjonen på vill laksefisk har vært økende fra 2010 til 2012, sier forsker Pål Arne Bjørn som er prosjektansvarlig for lakselusovervåkingen ved Havforskningsinstituttet.

Resultatene er lagt fram i en framdriftsrapport med foreløpige resultater fra årets overvåking av lakselusinfeksjon på vill laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). Den endelige rapporten kommer i desember.

Lavt lusepress på Sørlandet

Oppsummert indikerer de foreløpige dataene at infeksjonspresset fra lakselus har vært relativt lavt i Rogaland. Også i Aust-Agder ble det observert lite lus på sjøørret i sommer.

- Her hadde 20-80 % av fisken 1-5 lus og ingen hadde over 11 lus. Dette samsvarer med tidligere undersøkelser i områder uten oppdrett, og brukes som referanse på normalt infeksjonsnivå hos sjøørret, sier Bjørn.

Lite lus innerst i fjordene

I flere av de nasjonale laksefjordene som er undersøkt, ser det ut til å være lavt infeksjonspress til tross for at det er høyt like utenfor grensene til laksefjordene. Dette er også observert tidligere år.

Forverring i Hardanger

I følge de foreløpige resultatene var infeksjonspresset fra lakselus svært høyt ytterst i Hardangerfjord- og Sognefjordsystemene i sommer.

- I Hardanger ble utvandrende laksesmolt utsatt for relativt høye infeksjoner tidlig på sommeren. Ytterst i Hardanger er situasjonen verst for sjøørreten som er svært høyt infisert med lus. Oppsummert var nok lakselusinfeksjonen på vill laksefisk i spesielt midtre og ytre Hardanger svært høy og forverret i år sammenlignet med 2011 og 2010, sier Bjørn.

I Sognefjorden fant forskerne relativt høye nivåer av lakselus på utvandrende laksesmolt, mens sjøørreten ble høyt infisert utover sommeren.

- I juni hadde sjøørreten som vi undersøkte i ytre del av Sognefjorden mer lakselus enn det som er vanlig i områder uten oppdrett. Antall lus per undersøkt fisk var også betydelig høyere enn i 2011. Oppsummert ser det ut som om infeksjonspresset på vill laksefisk i ytre del av Sognefjorden har vært høyt også i 2012. I likhet med tidligere år, fant vi lite lus på sjøørreten innenfor grensen til den nasjonale laksefjorden, sier Bjørn.

Midt-Norge

Ytterst i Trondheimsfjorden og ved Hitra var sjøørreten svært høyt infisert enkelte uker, mens det på Nord-Vestlandet og i Nord-Trøndelag ble funnet fra lite til relativt høye nivåer av lus. Utvandrende laksesmolt fra Midt-Norge har imidlertid lite lus i 2012.

Varierende mengder lus i Nord-Norge

I Nord-Norge starter overvåkingen av lakselus noe seinere enn i resten av landet fordi vill laksefisk vandrer seinere ut i sjøen i nord.

- Resultatene viser at det var lite lus på sjøørreten i nord på de fleste lokalitetene i juni, sannsynligvis var det også lite lus på laksesmolten. I likhet med tidligere år, økte infeksjonen betydelig utover juli og august, men ikke til de høyeste nivåene, sier Pål Arne Bjørn.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Hvordan overvåke lakselus

En kombinasjon av telling i oppdrettsanlegg, et tilstrekkelig antall overvåkningsbur og direkte overvåking på vill laksefisk, helst med trål (laksesmolt) og garn/ruse (sjøørret og sjørøye), er den beste måten å overvåke infeksjonspresset på vill laksefisk langs norskekysten.


les mer