Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk
Foto: R. M. Serra Llinares
Utskriftsvennlig versjon

Dokumenterer stor lakseluseffekt på villaksbestander

En studie av åtte elver i Irland og to i Norge i perioden 1996-2008 viser at lakselus påfører villaks dødelighet. Dødelighet er beregnet ut fra gjenfangst av merket smolt.

Hele 280 000 laksesmolt ble undersøkt. Halvparten av laksesmoltene ble kjemisk behandlet mot utvendige parasitter før utsetting, mens den andre halvparten ikke fikk behandling. Fisken som ble gjenfanget kom tilbake fra havet ett til flere år etter utsettingene.

Må passere oppdrettsanlegg

Ni av de ti elvene i studiet ligger slik til at smolten må passere anlegg med lakseoppdrett på tur ut til oppvekstområdene. Smoltutsettinger på vestkysten av Irland utgjør ca. 90 % av dataene i arbeidet, mens 10 % er satt ut ved Agdenes og i Daleelva i Vaksdal. Resultatene i dette studiet viser at lakseluseinfeksjon medfører 39 % ekstra dødelighet for den ubehandlede smolten.

Data fra en ny langtidsstudie fra Daleelva, som blir lagt fram i januar, viser 17 % ekstra dødelighet på grunn av lakselus. Forskjellene i dødelighet mellom forsøkene kan blant annet skyldes at risikoen for at smolten treffer på lakselus varierer i tid og rom.

- Infeksjonstrykket i områdene med konsentrasjoner av oppdrett er med all sannsynlighet den viktigste årsaken til den høye dødeligheten blant de ubehandlede individene. Studiet har ikke prøvd å beregne hvor lusa som forårsaker dødelighet, kommer fra, sier Bengt Finstad.

- Funnene dokumenterer at lakselus er en trusselfaktor for villaksen, sier forskeren.

Felteksperimenter måler effekt av lakselus

- Gjenfangstene viser at overlevelsen er mye større hos de fiskene som ble behandlet før utsetting. Parasittene tar livet av urovekkende mange av de ubehandlede smoltene, sier Ove Skilbrei.

Forskerne Ove T. Skilbrei, Havforskningsinstituttet, og Bengt Finstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA) er medforfattere i den omfattende analysen som i dag presenteres i det velrenommerte tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Mest kritisk i små elver

Den høye dødeligheten på grunn av parasitter er alarmerende for alle lakseelver hvor infeksjonstrykket er stort for utvandrende laksesmolt. Mest kritisk er det likevel for populasjonene i små elver.

- I elver med mindre bestander kan et stort tap på grunn av parasitter snevre inn den genetiske variasjonen. Bestandene blir dermed mer sårbar også for andre påvirkningsfaktorer i de ulike livsfasene i elva og i havet, sier Ove Skilbrei.

Den nye artikkelen i Proceedings of the Royal Society B er skrevet av forskere fra New Zealand, Canada, Irland, Skottland og Norge. Studiet er finansiert av Universitetet i Otago (New Zealand), Direktoratet for naturforvaltning, Universitetet på Prince Edward Island (Canada), Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og EUs femte rammeprogram.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Referanse

Krkošek M, Revie CW,Gargan PG, Skilbrei OT, Finstad B, Todd CD. 2012. Impact of parasites on salmon recruitment in the Northeast Atlantic Ocean. Proc R Soc B 20122359.

Kontaktpersoner

Bengt Finstad (ekstern)
93 46 67 84