Hopp til hovedteksten
Toktbilde
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Fraråder utslippstillatelse i Repparfjorden

Havforskningsinstituttet fraråder å gi Nussir ASA utslippstillatelse i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark siden dette vil bety en alvorlig forurensing av fjorden.

”Tungmetallforurensingen av kopper vil alene være nok til å fraråde utslippstillatelse”, heter det i instituttets høringsuttalelse. 

Høringsuttalelsen er sendt til Klima- og forurensingsdirektoratet etter at selskapet Nussir ASA, som vil utvinne kopperforekomstene i fjellet Nussir i Kvalsund kommune, har søkt om tillatelse til å deponere gruveavfallet i Repparfjorden.

”Gruveavgangen inneholder store mengder kopper vurdert ut ifra toksisitet på marine organismer, og deponeringen eller deponiet er på ingen måte så kontrollert som det tilsynelatende fremgår i søknad og kunngjøring”, heter det i høringsuttalelsen.

Her vurderes også strømforhold og spredning av gruveavfall, konsekvenser for dyreplankton, bunndyr, fiskeri, gyteområder med mer.

Påvirkningen bare på fjordbunnen fra den planlagte gruvedriften sammenlignes med påvirkningen fra oppdrettsvirksomhet. ”Fem kvadratkilometer ødelagt fjordbunn tilsvarer omtrent effekten av godt og vel 80 oppdrettsanlegg”, står det i instituttets høringsuttalelse som kan leses i sin helhet ved å klikke på lenken i høyre kolonne.

Fakta om gruveavfall

Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. Dumping av millioner av tonn med sand og finmasser fører til utradering av økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet er til dels svært giftige. Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. Erfaringer viser at det er vanskelig å begrense området som påvirkes av gruvedumping. Dette forhindrer ikke at stadig flere gruver kysten rundt søker om å få bruke fjordene som avfallsplass. 
 

Gruveavfall

Kontaktpersoner

Jan Helge Fosså
924 25 513