Hopp til hovedteksten
CIMG1586.JPG
Størrelsen på makrellen øker jo lengre nord man kommer. Disse individene er ca. 300 – 350 gram
Foto: Kjell Rong Utne
Utskriftsvennlig versjon

Stor makrell i nord

”Brennholm” er ett av to norske fartøy som deltar i den internasjonale makrellundersøkelsen i Norskehavet. Etter at båten har gått vestover mot Jan Mayen, melder Kjell Rong Utne om stor makrell i nord.

- Overflatevannet ble gradvis kaldere jo lenger vest vi kom. En periode gikk makrellfangstene dramatisk ned og sildefangstene økte kraftig. Makrellen som fanges her nord er stor, med en snittvekt på opp til 500 gram, sier Rong Utne.

Mer raudåte

Han melder også at det ser ut som at silda i området har gode forhold, siden den som blir fanget er i god kondisjon. I nord er det bra med dyreplankton. Det er helt slutt på den sommergytende silda og NVG-silda har tatt over.
 - Da vi kom inn i Jan Mayen-sonen steg overflatetemperaturen noe. I dette området har sild og makrell vekslet på å dominere i fangstene. Det har vært en rekke observasjoner av vågehval og spekkhoggere i disse dype områdene vi har passert, sier forskeren.

Temperaturtrend

Gjennomsnittstemperatur for to ulike dybdeintervaller for de 19 første stasjonene.

Foto: Matteo Bernasconi

Dobbelt så tung

Utenom ”G.O. Sars” og ”Brennholm” fra Norge deltar ”Arni Fridriksson” fra Island og ”Christian í Grótinum” fra Færøyene på det internasjonale makrelltoktet.

Etter avgang fra Bergen 6. juli gikk ”Brennholm” på kryss og tvers i norsk sone opp til Svalbardsonen. Størrelsen på makrellen har økt jo lenger nord toktet har kommet. Gjennomsnittsstørrelsen var 180 gram utenfor Sogn og Fjordane, 460 gram på høyde med Nordkapp. I det sørlige området var det stort sett 2 og 6 år gamle makrell. Fangstene har variert med største fangst på knappe 5 tonn makrell etter en halv times tråling.

Mindre sild enn forventet

I alle hal har det vært rognkjeks og tidvis er det fanget mange individer under 15 cm. Det lover godt for rognkjeksbestanden i årene som kommer, mener forskeren.
- Silda har vi derimot sett mindre til en forventet. Stort sett har vi fanget sommergytere som har vært 6 år og eldre. Største fangsten var på 50 kg vest for Vesterålen. Overraskende nok har det blitt observert noen større sildestimer på ekkoloddet ved 200 – 250 meters dyp, uten at vi har fått tak i prøver av denne fisken. Det er ikke vanlig å finne sildestimer så dypt langs norskekysten på denne tiden av året, sier Rong Utne.

CIMG1587.JPG

Det har slengt en og annen laks i fangstene. Dette individet var sterkt preget av luseangrep og var i dårlig kondisjon.

Foto: Kjell Rong Utne

Bølgende hvalobservasjoner

Det har vært lite dyreplankton langs hele kysten, til dels svært lite. Unntaket var de to første stasjonene rundt 62 grader nord og en stasjon nært land utenfor Bodø.
– Selv om vi har sett bra med kolmule på ekkoloddet, har den vært helt fraværende i de øverste vannmassene der makrellen dominerer. Det har vært observert noen hval på turen nordover, men tidvis høy sjø har gjort det vanskelig for hvalobservatørene, sier Kjell Rong Utne.

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet