Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk
Foto: R. M. Serra Llinares
Utskriftsvennlig versjon

Lakselus kan ha vært bestandsreduserende

Resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk i 2012 viser at det er sannsynlig at lakselus har bestandsreduserende effekt på sjøørret langs store deler av norskekysten, men også på laks enkelte steder.

Denne foreløpige vurderingen er foretatt av Havforskningsinstituttet med utgangspunkt i forslag til førstegenerasjons grenseverdier for lakselus og framtidige mål i ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring”, og kommer fram i rapporten "Lakselussituasjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2012".

- Det er lite i datamaterialet vårt som tyder på at lakselusinfeksjonen på vill laksefisk er blitt forbedret fra 2010 til 2012. Tvert imot ser det ut som om infeksjonspresset på vill laksefisk har økt på hele kysten fra Hordaland til Troms de siste årene, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektleder for overvåking av lakselus ved Havforskningsinstituttet.

Svært mye lus på sjøørreten

Selv om det er gjennomført tiltak for å redusere infeksjonen av lakselus på vill laksefisk også i år, var infeksjonsnivået på sjøørret høyt, til dels ekstremt høyt, på flere av overvåkningslokalitetene i oppdrettsintensive områder fra Hordaland til Troms. Områdene som var hardt rammet er:

  • ytre Hardangerfjordsystemet og Herdlafjorden
  • ytre deler av Sognefjorden
  • ytre deler av Romsdalsfjordsystemet
  • ytre deler av Trondheimsfjorden og Hitra
  • områder utenfor Namsenfjorden
  • områder av Nordland

Også laksesmolten hadde relativt mye lus

- Laksesmolten som ble undersøkt på overvåkningslokalitetene i Hardangerfjord- og Sognefjordsystemet var relativt høyt infisert i enkelte uker av 2012, sannsynligvis høyere enn de fleste år på 2000-tallet, sier Bjørn.

Likevel ser det ut som om det var lavt eller kun svakt forhøyet infeksjonstrykk under laksesmolten sin utvandring i mai i forhold til seinere på sesongen: dermed kan tidlig smolt ha kommet ut i havet uten å få mye lus på seg, mens sein smolt kan ha fått høyere infeksjon.

I Trondheimsfjorden ble det funnet lite lus på laksesmolten innenfor den nasjonale laksefjorden i år, men likevel kan smolten ha blitt utsatt for høyt infeksjonspress fordi det ble funnet svært høye larvepåslag på sjøørreten like utenfor den nasjonale laksefjorden under laksesmoltutvandringen.

- Dette kan indikere at de synkroniserte våravlusningene av oppdrettsfisk ikke har greid å holde infeksjonspresset lavt nok under utvandringen til laksesmolten i slutten av mai og begynnelsen av juni i disse områdene, sier Bjørn.

Bedre i noen områder

På enkelte lokaliteter i Ryfylke, Møre og Romsdal (Storfjord- og Romsdalssystemet), Nord-Trøndelag og Nordland ble det funnet mindre lus på sjøørreten tidlig i forhold til seinere på sesongen.

- Dette indikerer at laksesmolten kan ha kommet seg ut av fjordene i disse områdene uten for mye lus, sier Bjørn.

Lite lus i Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark var infeksjonstrykket fra lakselus på vill sjøørret og sjørøye lavt til moderat og kom seint på sesongen i 2012. Det samme gjelder for indre fjorder og de store nasjonale laksefjordene.

- Dette indikerer at laksesmolten kan ha kommet seg ut av fjordene i Troms og Finnmark uten lus, og også at de store laksefjordene kan fungerer etter hensikten, sier Bjørn.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Hvordan overvåke lakselus

En kombinasjon av telling i oppdrettsanlegg, et tilstrekkelig antall overvåkningsbur og direkte overvåking på vill laksefisk, helst med trål (laksesmolt) og garn/ruse (sjøørret og sjørøye), er den beste måten å overvåke infeksjonspresset på vill laksefisk langs norskekysten.


les mer