Hopp til hovedteksten
Kart over Barentshavet sørøst
Foto: OED
Utskriftsvennlig versjon

Viktige marine ressurser i Barentshavet sørøst

Olje- og energidepartementet lager en konsekvensutredning for halvparten av den norske delen av det tidligere omstridte området i Barentshavet — også kalt Barentshavet sørøst. I en underlagsrapport til dette arbeidet påpeker Havforskningsinstituttet at området er viktig for sentrale fiskebestander som lodde, torsk, hyse og sild.


Før et område kan åpnes for petroleumsvirksomhet må det gjennom¬føres en åpningsprosess. Den har som formål å utrede det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning av et om¬råde, melder Olje- og energidepartementet.

Et av hovedelementene i åpningsprosessen er en vurdering av ressurspotensialet i området.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet heter ”Kunnskap om marine naturressurser i Barentshavet sørøst”. Den er en av flere faglige utredningsrapporter som inngår i en serie underlagsrapporter til konsekvensutredningen.

I rapportens sammendrag står det blant annet:

”Utredningsområdet domineres av innstrømmende atlantisk vann fra vest og er derfor i de fleste år isfritt. Polarfronten ligger rett nord for området. Næringssaltforholdene er gode og sikrer en høy primærproduksjon om våren og gode beiteforhold for fisk. Produksjonsforholdene er ikke unike for utredningsområdet, men gjelder et større område av de sentrale og østlige delene av Barentshavet.”

”Området er betydningsfullt for noen av våre viktigste fiskebestander som lodde, torsk, hyse og sild.”

”For rekene er spesielt den nordlige delen av området viktig.”

”Både bardehval og tannhvalen kvitnos bruker området til beiting, og grønlandsselen bruker området i sine årlige beitevandringer.”