Hopp til hovedteksten
Makrell
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Får ikke kontroll på makrellen

Landene som fisker nordøst-atlantisk makrell klarer ikke bli enige om kvoteavtale og fisker langt mer enn anbefalt. I sommer har Norge, Island og Færøyene gjennomført ekstraordinære tokt for å kartlegge utbredelse og størrelse på bestanden, men klarte ikke å dekke hele makrellens utbredelsesområde.

- Det var ikke mulig å dekke makrellens utbredelse på en fullendt måte med tre fartøyer fra Norge, Færøyene og Island i perioden 18. juli til 31. august 2011. Makrellen var fordelt over store områder fra norske fjorder i øst til vest av Island. Vi fanget makrell nord for Tromsø, men vi er ikke sikker på hvor langt nord bestanden strakk seg i denne perioden. Den sørlige dekningen var også mangelfull i tillegg til områder vest av Island, sier forsker Leif Nøttestad som har ledet den norske delen av dette kartleggingsarbeidet.

Havforskingsinstituttet fikk i sommer en ekstra forskingskvote på 600 tonn makrell for å kartlegge utbredelse av makrell i norsk sone i juli – august.  Denne forskningskvoten ble brukt til å leie inn fiskefartøyet ”Libas”. Færøyene stilte med ”Finnur Fridi” og Island med forskningsfartøyet “Arni Fridriksson”.

I den felles toktrapporten pekes det på at den perioden undersøkelsen er foretatt er i makrellens beiteperiode. går ikke fisken vanligvis i store og tett stimer, men står veldig spredt og nært overflaten.

Mest makrell i islandsk sone

En del nyttig kunnskap sitter forskerne igjen med etter sommerens kartlegging. For makrellens del trekker Nøttestad frem følgende:
* Makrellen var fordelt utover et stort geografisk område med typisk lengdeavhengig vandring, hvor de største individene ble fanget lengst nord og vest innenfor de kartlagte havområdene.

* De sterke 2005- og 2006- årsklassene dominerte i trålfangstene og utgjorde omtrent 45 %.

* Makrellbestanden ble totalt estimert ut fra trålfangster (swept-area analyser) til totalt 2.69 millioner tonn Størst prosentandel av makrell ble funnet i islandsk økonomisk sone, fulgt av norsk økonomisk sone og færøysk økonomisk sone. Det er verdt å merke seg at denne sonefordelingen av nordøst Atlantisk makrell er basert på et begrenset kartlagt dekningsområde. Dersom en mer helhetlig og fullendt dekning av makrellbestanden om sommeren hadde blitt utført sommeren 2011, ville dette mest sannsynlig ha påvirket sonefordelingen av makrell mellom nasjonene i relativt stor grad.
 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Kvoteråd for makrell