Hopp til hovedteksten
Fra tokt i Norskehavet
Opparbeiding av fiskeprøvar på eit av instituttet sine forskingstokt i Norskehavet.
Foto: Axel Kielland
Utskriftsvennlig versjon

Viktig med langsiktig og konsentrert forsking

Det er ikkje sikkert at ein større grad av konkurranseutsetting av marin forsking vil gje betre råd om korleis dei marine økosystema skal forvaltast, heiter det mellom anna i Havforskingsinstituttet sin høyringsuttale til Fagerbergutvalet.  

Fagerbergutvalet har vurdert måloppnåinga i offentleg finansiert forsking og kjem med eit sett råd for å forbetra systemet.

Kritisk til meir konkurranse

Blant anna foreslår utvalet å konkurranseutsetja ein større del av løyvingane til marin forsking. Havforskingsinstituttet stiller spørsmål ved dette framlegget. Skal Noreg løysa utfordringane innan havforvalting er det heilt avgjerande med eit omfattande forskings- og overvakingsapparat. Eit slikt apparat er avhengig av at den marine forskingsinnsatsen er langsiktig og konsentrert. 

Havforskingsinstituttet peikar vidare på at det marine forskingsfeltet allereie i dag er ein arena med betydeleg konkurranse.

Viktige langstidsseriar

Frå Havforskingsinstituttet vert det også teke til orde for å oppretthalda og utvikla langtidsseriane frå norske havområde. Det er viktig å synleggjera kor viktige desse seriane er for å overvaka, forstå og gje råd om dei store marine økosystema.