Hopp til hovedteksten
Utgardskilen_Hvaler-7150.jpg
Hvaler er et av tre steder i Norge hvor det er verneområde for hummer. 
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Marine verneområder – bruk, bevaring eller begge deler?

I takt med at kyst- og havområdene utsettes for stadig mer press har interessen for og oppslutningen om marine verneområder – såkalte MPAs (Marine Protected Areas) økt. Men det er ulik oppfatning av hva status som MPA faktisk innebærer: Total bevaring eller bærekraftig bruk?

Det første gir liten eller ingen plass for menneskelig aktivitet og samhandling, mens sistnevnte åpner for en bærekraftig høsting av levende marine ressurser og fritidsaktiviteter.

– En vellykket økosystembasert forvaltning av det marine miljø må forene disse to utgangspunktene. Det å få samlet de ulike interessentene – både de med strikt bevaring for øye og de som taler for bærekraftig bruk – er et viktig steg på veien mot en felles forståelse av hvordan vi kan lykkes i bruken av MPAs, sier Erlend Moksness fra Havforskningsinstituttet. I neste uke er instituttet vertskap når internasjonale eksperter og ledere fra forskning, forvaltning og interesseorganisasjoner skal forsøke å komme frem til praktiske råd og felles rammeverk for MPA som forvaltningsverktøy.

Erlend Moksness mener Havforskningsinstituttet er en naturlig arena for et slikt marint brobyggingsprosjekt.

– Instituttet har over 100 års erfaring i å gi råd om bærekraftig bruk av våre levende marine ressurser. I de senere årene har fokuset skiftet; i dag gir vi i økende grad vitenskapelige råd om hvordan man skal finne balansen mellom bevaring og bærekraftig fiskeri og havbruk. 


 

Marine verneområde

• Havområde som er freda på same måte som reservat på land. Områda er verna mot kommersielt fiske og anna næringsverksemd, slik at utsette bestandar og økosystem kan gjenoppbyggast.

• Det mest kjende marine verneområda internasjonalt er korallreva langs nordausttkysten av Australia, også kjend som ”Great Barrier Reef”.

• I Noreg er det per i dag ikkje sett av marine verneområde for fisk.

• I 2006 vart det oppretta fire hummerreservat. To i Aust Agder (Risør havn og Flødevigen), eitt i Vestfold (Bolærne) og eitt i Østfold (Kvernskjær). 

• Dei tre reservata utgjer til saman vel tre kvadratkilometer.

Les mer om arrangementet: