Hopp til hovedteksten
Fiskebåt i Lofoten
Utskriftsvennlig versjon

Fraråder åpning i Lofoten og Vesterålen

Havforskningsinstituttet rådet i 2003 til at områdene ved Lofoten og Vesterålen ikke åpnes for oljevirksomhet. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan Barentshavet er det skaffet fram mye ny kunnskap, men det har ikke ført til at instituttet har endret sitt råd.

Havforskningsinstituttet mener at havområdene ved Lofoten, Vesterålen og sørlige Troms har så stor betydning for de store torskefiskbestandene i Barentshavet at vi fraråder oljevirksomhet her.

Råd i 2003

Et stort akuttutslipp på et uheldig tidspunkt kan få gytefisken til å trekke vekk og forstyrre gytingen. Likeledes kan fiskeegg og -larver bli skadelidende.

I forbindelse med høringen på Utredningen om petroleumsvirksomhet i Lofoten–Barentshavet (ULB) høsten 2003, frarådet Havforskningsinstituttet oljevirksomhet i Lofoten–Vesterålen–sørlige del av Troms.

Krav om null-utslipp

I det åpne, isfrie Barentshavet fant vi oljevirksomhet tilrådelig under forutsetning av null fysiske utslipp. Vår økosystembaserte begrunnelse er i korthet: I det åpne isfrie Barentshavet er de store fiskebestandene spredt over store områder, og et eventuelt større akutt utslipp i området vil bare ramme begrensede deler av bestandene. Fisken i disse områdene vil være så stor at den lett svømmer vekk fra områder som blir rammet av utslipp. For sjøfugl som kommer i kontakt med oljeutslipp på overflaten, vil en hendelse imidlertid kunne være katastrofal. Vi tilrår at virksomheten må drives uten fysiske utslipp fordi kjemikalier og produsert vann kan ha langsiktige, negative virkninger på fisk og muligens også på annen marin fauna.