Hopp til hovedteksten
Laks
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Lakseråd frå ICES

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) har levert sitt råd for forvalting av laksebestandane i Atlanteren. Laksen som kjem inn til norskekysten etter ein vinter i sjøen har ikkje full reproduksjonsevne, medan den som har vore der fleire vintrar i sjøen vil ha full reproduksjonsevne i 2011 og 2012. Prognosen tilseier at også den laksen vil ha redusert produksjonsevne i 2013 og 2014.

Laksen som kjem inn til norskekysten er ein del av det ICES omtalar som det nordaustlege bestandskomplekset. Rådet er først og fremst retta mot dei blanda laksefiskeria utanfor Vest-Grønland og Færøyane. Fisket på Vest-Grønland er ein del av urfolk sine rettar. Ved Færøyane har det ikkje vore noko sjøfiske etter laks sidan tidleg på 2000-talet.

Det føreligg ein plan for føre-vâr forvalting av laksen i havet. Målsettinga med planen er å halde alle bestandane over ei gitt tiltaksgrense. ICES har definert at det inneber at talet på gytefisk på skal gi maksimalt vedvarande langtidsutbytte.

Rådet for laksefiskeria i Noreg kjem frå Vitskapleg råd for lakseforvalting seinare i mai.
 

Fakta om atlantisk laks

Latinsk navn: Salmo salar
Andre norske navn: Parr, smolt, tert
Familie: Salmonidae
Maks størrelse: Opptil 150 cm og 40 kg (hanner)
Levetid: 2-8 år
Leveområde: Utbredt i elver på begge sider av Atlanterhavet, fra Spania til Nordvest-Russland, og fra Maine i USA til Nord-Canada, og i Østersjøen. I den marine fasen av livssyklusen er laksen utbredt over store deler av Det nordlige atlanterhav
Hovedgyteområde: Elver
Gytetidspunkt: Oktober-januar
Føde: Som ungfisk i ferskvann; for en stor del insekter. I havet; plankton og fiskeyngel, og etter hvert som den vokser ulike pelagiske fisk som sild og lysprikkfisk
Predatorer: Fugl (f.eks fiskeender), rovfisk som sei, lyr og torsk. Sjøpattedyr i enkelte områder
Særtrekk: Laksen er en anadrom fisk, dvs. den blir født og vokser opp i ferskvann i ett til fem år før den smoltifiserer og vandrer ut i havet. Der blir den i ett til fire år før den returnerer til elven den ble født i for å gyte

Atlantisk laks

Les mer:

ICES Advice