Knut E. Jørstad
Knut E. Jørstad foreleste om hummerforsøk som er gjennomført ved Havforskningsinstituttet .
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Godt i gang med hummerkonferanse

For første gang er den store hummerkonferansen International Conference and Workshop on Lobster Biology and Mangement (ICWL) lagt til Bergen.

Hummer er en viktig ressurs i mange fiskerier verden rundt. Bare i Australia utgjør hummerfangsten 20 prosent av det totale fisket. Men mange steder er hummeren en sårbar art. Den påvirkes først og fremst av av fiske og klimasvinginger, men også sykdom kan ramme bestandene hardt. Omfattende kunnskap om hummerens biologi og hvilken plass den har i økosystemet er avgjørende for en vellykket forvaltning av arten. 

På tvers av hav og grenser

–Målet med denne konferansen er å utveksle informasjon og å samarbeide på tvers av hav og grenser, sier Gro van der Meeren, som er konferanseleder for ICWL. Hun er forsker på Havforskningsinstituttet og arbeider til vanlig på Forskningsstasjon Austevoll.

ICWL blir arrangert hvert andre år; konferansen i Bergen er den niende i rekken.

Liv Holmefjord og Gro van der Meeren

Fiskeridirektør Liv Holmefjord og forsker Gro van der Meeren fra Havforskningsinstituttet.

Foto: Øystein Paulsen

Forvaltning og biologi

Hummerkonferansen samler 125 deltakere fra til sammen 23 nasjoner. De ulike foredragene og arbeidsseminarene under konferansen omhandler viktige tema som forvaltning, fiskeri og oppdrett, men det er også viet stor plass til tema som går på atferd, fysiologi og nevrobiologi gjennom hele livssyklusen til hummeren.

Rollen i økosystemet

– Å forstå sykdom og hindre smitte er et viktig suksesskriterium i hummerforvaltningen. Her har fokuset økt veldig de siste årene, sier Gro van der Meeren.

Hummerens rolle i økosystemet vies også større oppmerksomhet i forskningsmiljøene. Forskerne er enige om at hummeren ikke er noen nøkkelart, men det er fremdeles mye å lære om hvordan klima, fiskeri og tilgangen på mat påvirker hummeren.       
 


Fakta om europeisk hummar

Latinsk namn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbreiings-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbotn, helst der dei kan lage holer med fleire inngangar. Vanlegast frå 5−40 meters djup. Langs kysten frå svenskegrensa til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Storleik ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22−25 cm totallengd). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hannar 40 år, hoer 70 år (britisk studie).
Maksimal storleik: Største eksemplar fanga veide 9,3 kg (1931, Wales). Vert sjeldan fanga over 140 mm ryggskjoldlengd (38 cm totallengd).

Europeisk hummer

Les mer om konferansen

Ferdig arrangement: ICWL Bergen

Kontaktpersoner

Gro van der Meeren
941 68 742