Hopp til hovedteksten
Howard Browman
Noreg si nordlege plassering gjer det naturleg at vi spelar ei sentral rolle i forskinga på havforsuring, sa Howard Browman frå Havforskingsinstituttet.
Utskriftsvennlig versjon

Sjøsette flaggskip

Bergensmiljøet spelar ei sentral rolle i havforsuringsforskinga. Såleis var Vestlandshovudstaden eit naturleg val då forskingssamarbeidet ”Havforsuring og økosystemeffektar i nordlege farvatn” skulle lanserast. 

Forskingssamarbeidet er eitt av i alt fem satsingsområde (flaggskip) på Framsenteret – nordområdesenter for klima- og miljøforskning i Tromsø.  

Breitt samarbeid

Framsenteret opna for vel eitt år sidan og no er det fleste satsingsområda på veg frå oppstart til driftsfase. Det er Havforskingsinstituttet som leiar havforsuringssamarbeidet saman med Norsk Polarinstitutt. I samarbeidet deltek også NINA, NILU, Nofima, Akvaplan-niva og Niva. Bjerknessenteret er ein viktig partnar. 

Kjemi, biologi og samfunnsøkonomi

Framsenteret skal sikra tverrfagleg, dynamisk forsking på problemstillingar som angår nordområda. Ein slik innfallsvinkel er viktig for havforsuringsforskinga som består både av prosesstudiar (oseanografi, karbonkjemi, havisstudiar etc.) og effektstudiar (korleis dei einskilde marine organismane toler eit surare havmiljø og den totale påverknaden på dei marine økosystema).

Studiar av forsuring kombinert med stressfaktorar som temperaturauke og miljøgifter vert også tillagt stor vekt. I tillegg vil havforsuringsforskinga ha eit samfunnsøkonomisk aspekt.

Status for pH og forsking

Richard Bellerby frå Bjerknessenteret og Howard Browman frå Havforskingsinstituttet ga status for havforsuringa og forskinga.

Howard Browman, som var stand in for flaggskipleiar Maria Fossheim, peika på at havforsuringa vil påverka produksjonen i dei marine økosystema. Nordområda er spesielt sårbare fordi kaldt vatn løyser meir karbondioksid enn varmare vatn lenger sør. Men meir forsking må til for å finna svar på korleis påverknaden skjer og kven som blir taparane (og kven som blir vinnarane) i eit surare framstidshav. 
                 

Havforsuring

En tredjedel av karbondioksidmengdene som vi slipper ut i atmosfæren, har til nå blitt løst i havet.

Havet har derfor vært sett på som en pumpe som drenerer atmosfæren for CO2 og dermed forsinker global oppvarming.

Etter hvert som mengden CO2 øker, minsker havets evne til å ta opp CO2. Dette medfører at økte CO2-utslipp til atmosfæren får enda større innvirkning på jordas klimasystem.

Effektene av havforsuring har så vidt begynt å melde seg. Til å begynne med løses CO2 i overflaten og pH-verdien synker der. Deretter forplanter det seg nedover. Denne prosessen tar lang tid. Derfor kommer pH-verdien i havet til å fortsette å synke i mange tiår fremover.

Forsuringen gjør at kalk blir lettere oppløselig. Mange dyr i havet er avhengige av kalk, og de får problem når skall og skjelett ikke lenger fungerer optimalt.

 

Havforsuring

Barentshavet

Arktiske havområder, som Barentshavet er spesielt utsatt for forsuring. Årsaken er blant annet at CO2 lettere løses opp i kaldt vann og at polart vann naturlig har lave karbonatinnhold og dermed har større kapasitet til å ta opp mer CO2. Internasjonalt og nasjonalt har det foregått en kraftig vekst innen forskning på biologiske effekter av havforsuring siden forrige faggrunnlag i 2009.

Les mer i Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

Norskehavet

Overvåking av havforsuring i Norskehavet viser at pH og karboninnhold varierer betydelig mellom steder og over tid. Analyse av historiske data tyder på at forsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Analysen viser at pH i deler av Norskehavet har sunket med 0,13 pH-enheter i løpet av ca. 30 år.

Les mer i Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

Havforsuring

Sjå innslag frå Vestlandsrevyen: