Hopp til hovedteksten
DSC_0285.JPG
Lofotodden med fordekket på "G.O. Sars" i forgrunnen.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Beklager senket miljøstandard i Barentshavet

I den reviderte forvaltningsplanen for Lofoten–Barentshavet senkes miljøkravene for utslipp fra petroleumsvirksomhet. Nå tillates utslipp av produsert vann og borekaks, noe som ikke var tillatt i den gamle forvaltningsplanen.

Eneste unntak i den gamle forvaltningsplanen var utslippstillatelse for borekaks fra topphullet. Dette er også tillatt i øvrige deler av norsk sokkel.

- Ellers var det ikke tillatt å slippe ut verken produsert vann eller borekaks. Det er viktig å sette spesielt strenge miljøkrav til utslipp i dette området for å opprettholde Barentshavets status som et av verdens rikeste og reneste havområder, sier Erik Olsen som leder Havforskningsinstituttets forskningsprogram for Olje–fisk.

Føre var

Havforskningsinstituttet har vært helt klar i sin rådgiving og rådet til at all virksomhet i Barentshavet, samt all ny virksomhet i Norskehavet og Nordsjøen, bør foregå under forutsetning av null fysiske utslipp til sjø. Sterke føre-var-hensyn ligger til grunn for dette rådet.

Vannet som pumpes opp fra oljebrønnene sammen med oljen kalles produsert vann. Dette vannet inneholder oljekomponenter som er skadelig for marine organismer ved høye konsentrasjoner, som man kan oppleve nær utslippspunktet.

- Langtidseffekter og økosystemeffekter av produsert vann kjenner man fremdeles ikke fullt ut. Vi er derfor bekymret for at utslipp av produsert vann over lang tid i et økosystem kan føre til negative effekter for sentrale bestander av fisk og skalldyr, sier Olsen.

Borekaks og svamp

Boring av olje- og gassbrønner skaper store mengder finpartikulært materiale som spres utover havbunnen. Nær brønnen dekker dette bunnen i tykke lag og dreper alle organismer som ikke kan rømme unna. Havforskeren er mest bekymret for konsekvensene av slike utslipp på koraller og svamper som danner særlig verdifulle og sårbare habitater.

- Effektene av utslipp av borekaks er lite studert. Frem til kunnskap om effekter på svamper og koraller foreligger bør utslipp av borekaks derfor unngås. Det sørlige Barentshavet som nå er åpnet for petroleumsvirksomhet, er også et viktig habitat for svamp. Derfor er det beklagelig at man vil tillate utslipp av store mengder borekaks her uten først å skaffe seg kunnskap om konsekvensene, sier Olsen.

Han beklager at Havforskningsinstituttets klare råd på dette feltet ikke er blitt tatt til følge i den oppdaterte forvaltningsplanen.

- Teknologien for å hindre slike utslipp eksisterer og er tatt i bruk. Derfor finner vi det underlig at de eksisterende miljøkravene ikke er videreført.  Instituttet hadde heller forventet at den høye miljøstandarden man hadde etablert i Barentshavet i 2006 skulle danne grunnlaget for en forhøyet miljøstandard i Norskehavet og Nordsjøen, sier Olsen.
 

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.
 

Lofoten/Vesterålen