Hopp til hovedteksten
fordefjorden_560.jpg
Utsikt vestover Førdefjorden, der Nordic Mining ønskjer å deponera gruveavfall. Aktiviteten vil medføra omfattande inngrep i fjordøkosystemet, heiter det i høyringsuttalen frå Havforskingsinstituttet. 
Foto: Jan Helge Fosså
Utskriftsvennlig versjon

Ikke bærekraftig med gruvedrift ved Førdefjorden

Gruvedrift og deponering av restavfall vil medføre stor og langvarig forurensning av Førdefjorden. Hovedkonklusjonen står fast i Havforskningsinstituttets siste høringsuttalelse i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutiluttak i Engebøfjellet i Naustdal kommune.

Av Marie Hauge

Uttalelsen er skrevet til andre gangs høring av reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Forsker Guldborg Søvik, som er ansvarlig for høringsuttalelsen, sier at Havforskningsinstituttet i denne omgang har konsentrert seg spesielt om strømsystemet i fjorden, effekter på kysttorsk og bruk av ferskvann i utvinningsprosessen.

Etterlyser ferskvannsplan

Havforskningsinstituttet har tidligere påpekt at det bør legges frem en plan for bruk av ferskvann sammen med resten av konsekvensutredningen. En slik plan mangler også i andre høringsrunde.

– Store mengder ferskvann vil gå med i utvinningsprosessen. Det er registrert både ål, som er utrydningstruet, og den sjeldne elvemuslingen i vassdrag i tilknytning til Førdefjorden. Begge disse artene kan bli rammet dersom vannstanden synker på grunn av vannuttak fra deres naturlige leveområder, sier Guldborg Søvik.

Gytefelt for sårbar kysttorsk

To tokt i regi av instituttet tidligere i år har påvist at det i år har vært god vannutskiftning i Førdefjorden. Funnene underbygger instituttets tidligere uttalelse om at finpartiklet støv fra gruvedriften kan spre seg over store områder i fjordsystemet.

Det er også avdekket et viktig gytefelt for kysttorsk i Redalsvika, som ligger i den ytre delen av fjorden. Kysttorskebestandene ligger på et lavmål flere steder langs kysten. 

– Redalsvika, som også ser ut til å være et veldig sentralt yngel- og oppvekstfelt for kysttorsken, ligger rett ved siden av gruveområdet. Blir det oppstart av drift her, er det sannsynlig at kysttorsken, som er var for støy fra sprengning, vil forlate dette gytefeltet, sier Guldborg Søvik.

Verdien av en fjord

I avsnittet ”Hva er verdien av en fjord?” settes Førdefjorden inn i en større økosystembasert sammenheng. De såkalte økosystemtjenestene, både de som kan verdsettes i penger (for eksempel fiskerier) og de immaterielle verdiene (biologisk mangfold, rekreasjon og estetikk) vil påvirkes og forringes av gruvedriften, heter det i uttalen.

Klargjør Havforskningsinstituttets rolle

Uttalelsen inneholder også en klargjøring av Havforskningsinstituttets rolle i høringsarbeidet.

– Kommunene Naustdal og Askvoll har ytret mistillit til Havforskningsinstituttet. De mener våre tidligere uttalelser mangler begrunnelse og dokumentasjon. Etter vårt syn har kommunene ikke forstått rollefordelingen i en slik prosess. Vår oppgave er ikke å lage nye utredninger, men å vurdere materialet som ligger til grunn for konsekvensutredningen, sier Guldborg Søvik. Hun opplyser at instituttet har – selv om dette ikke er vanlig prosedyre i høringsprosesser – lagt ved en referanseliste slik at kommunene selv kan sjekke primærlitteraturen som ligger til grunn for uttalelsen.  

Les hele Havforskningsinstituttets høringsuttale og referanselisten i boksene til høyre på siden