Hopp til hovedteksten
Hardangerfjorden
Utskriftsvennlig versjon

Føreslår strakstiltak i Hardangerfjorden

Utfisking og fjerning av rømt oppdrettsfisk, sikring av produksjonsareala for villaks og sjøaure, behandling av smolt av vill laks og sjøaure mot lus og sikring av genmateriale i Genbank er forslag til strakstiltak for sikring av ville bestandar av laksefisk i Hardangerfjordbassenget.

Strakstiltaka er foreslått i ein rapport som Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet og Hordaland fylkeskommune har tinga frå Havforskingsinstituttet, Uni Miljø og Rådgjevande biologar.

Under arbeidet med å skrive rapporten er tilgjengelege opplysningar om både bestandssituasjon og trusselfaktorar gjennomgått. Rapporten gjev spesifiserte forslag til strakstiltak. Desse tiltaka skal redusere den samla negative påverknaden på bestandane av vill laks og sjøaure i Hardangerfjordbassenget.

Dei seinare åra har fleire undersøkingar, blant anna EPIGRAPH-Hardangerfjorden og tilgrensande prosjekt, vist at situasjonen for bestandane av villaks og sjøaure i Hardangerfjorden er kritisk. Med bakgrunn i den føreliggjande dokumentasjonen, føreslo Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Direktoratet for naturforvalting og Hordaland fylkeskommune i april 2010 i fellesskap å utgreia aktuelle strakstiltak som kan sikra bestandane av villaks og sjøaure inntil meir permanente løysingar vert gjennomførte. Tiltaka skal gjennomførast som eit nasjonalt pilotprosjekt der ein testar ut mogelege avbøtande tiltak.

Eit slikt pilotprosjekt vil sjå dei menneskeskapte påverknadsfaktorane på anadrom fisk i ferskvatn og det marine miljøet i samanheng, avklara eigarskap til problema og løysingane, og behovet for ei tydelegare nasjonal organisering. Eit nasjonalt pilotprosjekt vil generera generell kunnskap som har overføringsverdi og som vil bidra til å nå måla for ei miljømessig berekraftig havbruksnæring.

Bæreevne

Bæreevnen for en oppdrettslokalitet eller et område defineres som den mengden oppdrettsorganismer vi maksimalt kan produsere uten at miljøvirkningene overskrider omforente tålegrenser. Disse grensene for tillatte påvirkninger skal være målbare og de kan ikke overskrides dersom oppdrettsnæringen skal være bærekraftig.

Bæreevne

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Ønsker tilbakemelding

Styringsgruppen som har betilt rapporten består av Atle Kambestad (Direktoratet for naturforvaltning), Endre Korsøen (Hordaland fylkeskommune), Hulda Bysheim (Mattilsynet) og ledes av Jens Chr. Holm (Fiskeridirektoratet, tlf. 416 49 170).

Innspill og reaksjoner sendes på e-post til postmottak@fiskeridir.no og merkes ”Hardangerfjorden – strakstiltak” i overskriften.