Hopp til hovedteksten
Prøvetaking ved Skjerstadfjorden
Terje van der Meeren, Gunnar Bakke og Geir Dahle tar prøver av torsk som er fanget i Skjerstadfjorden.
Utskriftsvennlig versjon

Undersøker om oppdrettstorsk påvirker villtorsk

Denne uken er forskere fra Havforskningsinstituttet i Skjerstadfjorden i Nord-Norge for å samle inn prøver av torsk utenom gytetiden. I tillegg er det viktig for forskerne å knytte kontakter til lokale fiskere og nøkkelpersoner i området. Arbeidet er en del av en omfattende utredning av oppdrettstorsk sin innflytelse på villtorsk som Havforskningsinstituttet skal gjennomføre innen sommeren 2011.

Av Geir Dahle og Beate Hoddevik Sunnset

Utredningen blir gjort etter at Fiskeri- og kystdepartementet har stilt midler til rådighet for overvåking av rømt oppdrettsfisk. Den skal omfatte både gyting i merd og effekter som konkrete rømminger fra oppdrettsanlegg har på ville bestander. Det forutsettes at arbeidet med effekter av rømming fortrinnsvis skal foregå i Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen i Nordland.

Den pågående prøvetakingen vil bli fulgt opp  gjennom et samarbeid med lokale fiskere i løpet av de kommende ukene, og til våren skal Havforskningsinstituttet gjennomføre prøvetaking av gytefisk på gytefeltene og egg -og larveundersøkelser. Siden prøvene som er tatt nå, er tatt utenom gytetiden, er de med på å danne et bilde av den generelle situasjonen når det gjelder torsk i fjorden. Det kan også tenkes at det finnes oppdrettstorsk i fjorden uten at den kommer til de lokale gyteplassene i gytetida.

Oppdrettsanlegg med torsk

Besøket og prøvetakingen som Havforskningsinstituttet gjennomfører denne uken, har blitt mottatt med stor entusiasme og interesse fra lokalmiljøet. Onsdag kveld ble det arrangert et folkemøte på Rognan der både involverte kommuner og politikere deltok.

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Kysttorsk nord for 62ºN