Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Økende lusetall

I Hardangerfjorden har infeksjon med lakselus økt i juni i forhold til registreringene gjort i mai, spesielt på sjøørret i ytre del av fjorden. Også i Herdlefjorden (Hordaland) og utenfor Namsenfjorden (Trøndelag) er det observert økt luseinfeksjon i juni. I de andre fjordsystemene som er undersøkt, viser tallene at det fram til nå har vært lite lakselus på vill laksefisk.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Denne situasjonen, med lite lakselus om våren og en liten økning i begynnelsen av juni, minner om situasjonen i 2009, og er beskrevet i en foreløpig rapport som Havforskningsinstituttet har sendt til Mattilsynet i dag. I fjor ble det en betydelig økning i luseinfeksjon utover sommeren og høsten, og det er en mulighet for at det samme vil skje i år. Økende temperatur i sjøen betyr mer lakselus siden eggproduksjon øker når det blir varmere. Også strømmene i fjordene og langs kysten kan påvirke situasjonen, men det er usikkert hvor stor betydning de har.

Forsinket smolt

Laksesmolt vandrer ut fjorden om våren, og kan i denne perioden bli angrepet av lus. Tidspunktet for smoltutvandringen er bl.a. styrt av temperatur og ferskvannsavrenning, og i år ser det ut til at utvandringene skjer noe senere enn i fjor i en del elver, det er derfor ikke sikkert at laksesmolten har kommet ut av fjordsystemene før antall lus øker. Dette er situasjonen blant annet i Hardangerfjorden. Sjøørret lever i fjordene hele sommeren, og kan derfor få problemer med luseinfeksjon dersom antall lus øker.

Overvåking av nasjonale laksefjorder

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet ansvaret for å koordinere overvåkningen av lakselusinfeksjonen på vill laksefisk, spesielt i relasjon til de viktigste nasjonale laksefjordene. Overvåkingen gjennomføres i samarbeid med Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og Rådgivende biologer.

Feltarbeidet i overvåkningsprogrammet blir i år gjennomført fra midten av mai til midten av august på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten. Rapporten som er oversendt til Mattilsynet i dag, inneholder foreløpige data fra første undersøkelsesperiode (fra 10. mai til 10. juni) fra og med Hardangerfjordsystemet til og med Namsenfjordsystemet. Dataene er basert på foreløpige observasjoner/tellinger i felt. Endelig rapport vil bli ferdig seinhøsten/vinteren 2010.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus