Hopp til hovedteksten
Traling_TT.png
Tråling
Foto: Trond Thangstad
Utskriftsvennlig versjon

Litt bedre for fisken i Nordsjøen

Det står ikke så ille til som i fjor, mener forsker Asgeir Aglen som i dag legger frem kvoterådene for fiskebestandene i Nordsjøen.

Bestandene det nå kommer råd på for 2011 er torsk, sei, hyse, rødspette, hvitting, og nordsjøsild, samt oppdatert kvoteråd for inneværende år for øyepål.

Aglen trekker frem sild og øyepål som noen små lyspunkter. Bestanden av nordsjøsild har stabilisert seg og gått litt opp i det siste, hovedsakelig på grunn av at man har klart å få bukt med overfisket. For øyepål er det oppdaterte rådet for inneværende år over dobbelt så stort som rådet for 2009, og om lag 40% over det midlertidige rådet for 2010.

Også torskebestanden i Nordsjøen kan vise til en positiv utvikling, en trend som har vart siden 2006.

- Dette til tross for at det fiskes for mye torsk i Nordsjøen. Ambisjonene i den vedtatte forvaltningsregelen har ikke blitt innfridd. Dødeligheten i bestanden skulle gått ned, men har gått opp, sier Aglen.

Han er Havforskningsinstitutets og Norges representant i Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som er organet som kommer med kvoterådene.

ICES er i ferd med å innføre en ny tilnærming for kvoterådene hvor maksmalt langtidsutbytte skal være målet, såkalt Maximum sustainable yield (MSY). Dette kommer i første omgang i tillegg til forvaltningsplaner og føre-var-tilnærmingen som til nå har lagt til grunn for rådgivningen. I presentasjonen av kvoterådene for nordsjøbestandene tar vi som regel utgangspunkt i rådene som gis basert på forvaltningsplanene. Alternative MSY-råd blir også presentert i bestandsarkene. Det er svært positivt at dagens forvaltning i Nordsjøen er i samsvar med hensynet til maksimalt langtidsutbytte både for sild, sei, hyse og øyepål. For rødspette er MSY innen rimelig rekkevidde, mens for torsken er avstanden betydelig.

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak

Les alle kvoterådene her

ICES-råd for bestander i Nordsjøen