Hopp til hovedteksten
Uer og torsk.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Blant fisk og svamper utenfor Lofoten

MAREANO sitt høsttokt: Fra dyphavssletten med minusgrader i vannet ute i Norskehavet tok MAREANO en avstikker inn på grunnere områder på sokkelen utenfor sørspissen av Lofoten. I dette området har vi undersøkt fem stasjoner.

På toktet er det ikke bare geologi, biologi og forurensing som kartlegges. Bunnstrømmer, temperatur og saltholdighet i vannmassene registreres med strømmåler (ADCP) og CTD-sonde. Under seilingen mellom stasjonene samler ”G.O. Sars” informasjon om sedimentlagene under bunnen med ”TOPAS” som er en skrogmontert sonar.

Temperatur
Det er store forskjeller i vanntemperatur mellom sokkel og dyphavsbasseng. 

TOPAS-sonaren gir under gunstige forhold et akustisk bilde av de øvre ca. 50-100 m under bunnen. På sokkelen utenfor Lofoten varierer bunnforholdene over korte avstander fra morenedekke til finkornete sedimenter. Topasprofilen viser et opp til 15 m tykt morenelag over skråstilte sedimentære bergarter på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten. Stasjon R483 ble tatt i bassenget med opp til 4 m finkorna sedimenter over morenemateriale, sør på profilen (se kart nederst i saken).

topas registreringer
Figuren viser utskrift fra TOPAS sonaren.

På stasjon 483 med bløt mudderbunn er sjøkrepsen Nephrops norvegicus og rødpølsen Stichopus vanlige innslag. Dette er antakelig nært den nordlige grensen for sjøkreps. I dette området med fin og jevn mudderbunn samler fiskene seg rundt den eneste store steinen vi så i området.

På stasjon 486 lengre ut på sokkelen står seien i tette stimer, og bunnen bærer preg av fiskeriaktivitet med synlige trålespor.

Seistim
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Seistim.

I andre områder (stasjon 482, 484 og 486) er bunnen dekket av svampkledde steiner. Dette er et rikt samfunn som er vanskelig å dokumentere med tradisjonelle innsamlingsmetoder som grabb og bomtrål. Uer og trollhummer (Munida) trives mellom svampkledde steiner. 

Uer og svamp
Uer som ligger og hviler inne i svamper.

Etter dette fortsatte MAREANO kartleggingen på dypt vann utenfor Vesterålen/Lofoten lengre mot nordøst.

Kart over undersøkte stasjoner utenfor Lofoten. De nummererte er kartlagt på dette toktet.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Kart over undersøkte stasjoner utenfor Lofoten. De nummererte er kartlagt på dette toktet.

Les mer

om MAREANO.