Hopp til hovedteksten
GOS-og-Bouvetoya372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskingsinstituttets polarårsprosjekt i Antarktis

Norge har ansvar for forvaltning av polare havområder både i nord og sør og er medlem i CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), forvaltningsorganisasjonen for Sørishavet. Forvaltningen av de marine ressurser i dette havområdet skal baseres på den best tilgjengelige kunnskap, og Norge er forpliktet til å bidra med forskningsinnsats for å skaffe denne kunnskapen sammen med de andre medlemslandene i CCAMLR.

De siste tiårene har ikke Norge bidratt til kartleggingen av ressursene i Sørishavet, blant annet derfor tok Havforskningsinstituttet initiativ til et prosjekt i Sørishavet i Det internasjonale polaråret (IPY). Prosjektet fikk tittelen Antarctic Krill Ecosystem Studies og hadde som formål å studere det antarktiske økosystemet. De pelagiske ressursene rundt den norske Bouvetøya hadde ikke vært undersøkt før Havforskningsinstituttet vinteren 2008 kartla de fysiske forhold, de marine ressursene – deriblant krill – og det pelagiske økosystemet i dette området.

Antarktis-ekspedisjonen ble planlagt av Havforskningsinstituttet i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norsk Polarinstitutt og Oljedirektoratet for å gjennomføre flere ulike forskningsprosjekter. I tillegg til hovedformålet bestilte Oljedirektoratet en oppmåling av Astrid-ryggen utenfor Dronning Maud land. På vei til Antarktis gjennomførte Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret klimarelaterte studier utenfor Brasil og i Drakestredet, og på turen tilbake til Norge gjorde de en økosystemstudie utenfor Namibia. Ekspedisjonen ble finansiert av midler fra Fiskeri- og kystdepartementet, Norges forskningsråd, Oljedirektoratet, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Norsk Polarinstitutt (NARE – programmet), og et mindre bidrag fra Norsk Hydro. Interessenter i krillfisket i Antarktis deltok ikke i planlegging, finansiering eller gjennomføring av ekspedisjonen.

Krilltral372.jpg

Ekspedisjonen til Sørishavet var meget vellykket både faglig og operasjonelt, og gav oss gode målinger og viktige data som nå opparbeides, analyseres og rapporteres. De første resultatene er under publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Ekspedisjonen vil føre til ny kunnskap om økosystemet i havområdet rundt Bouvetøya som er preget av geleorganismer (salper) og krill, bedre innsikt i refleksjonsevnen til krill som er helt avgjørende for fremtidig forvaltning, og viktig innsikt i grunnlaget for klimaendringer og hvorledes klimaet har endret seg i tidligere tider i disse havområdene.

Havforskningsinstituttets styre tok beslutningen om å arbeide i Sørishavet fordi dette var en viktig strategisk sak. Beslutningen ble fattet enstemmig i styremøte 7. august 2006. Leiv Grønnevet fratrådte under behandling saken. Vedtaket lyder som følger: ”Styret går inn for at Havforskningsinstituttet har et tydelig engasjement i Det internasjonale polaråret, og går inn for at Havforskningsinstituttet, innenfor IPY-året, prioriterer IPY-prosjekter i nordlige farvann, og arbeider videre med planene om å gjennomføre en økosystemstudie i Antarktis.”

BareKrill372.jpg

12. desember 2006 behandlet styret saken på ny. Styrets leder Leiv Grønnevet fratrådte også under behandling av denne saken. Vedtaket lyder:

1. Styret slutter seg til at G.O. Sars deltar på IPY-tokt i Antarktis som skissert i saken.
2. Administrasjonen bes arbeide for å øke de eksterne bevilgningene til erstatningsfartøy og toktkostnader.
3. Styret bevilger inntil 5 mill. kroner fra dekningsbidragskontoen til dekning av manglende ekstern finansiering.

I april 2007 sto saken igjen på styrets agenda. Styret gjorde da slikt vedtak:

”1. Styret peker på at det planlagte toktet med G.O. Sars til Antarktis under IPY vil gi betydelige forskningsmessige gevinster som har direkte effekt for instituttets rådgivingsoppgaver.
2. Styret peker på at toktet er i tråd med Fiskeri- og kystdepartementet strategi som havdepartement, og vil samtidig understreke at å gjennomføre toktet vil underbygge norske nasjonale interesser i området.
3. Styret forutsetter at oppgavene i tildelingsbrevet gjennomføres.
4. Styret mener Havforskningsinstituttet egenandel er høy, og forutsetter at den eksterne finansieringen økes, og at den eksterne deltakelsen ikke reduseres.
5. Styret vedtar at toktet med G.O. Sars til Antarktis gjennomføres som planlagt dersom ikke Fiskeri- og kystdepartementet har vesentlige innvendinger.”

Toktet i Sørishavet varte fra midten av 15. november 2007 til begynnelsen av mai 2008.

Tore Nepstad
administrerende direktør

Traldekk372.jpg

 

Relaterte lenker