Hopp til hovedteksten
Levende hvit lophelia-korall
Levende hvit lophelia-korall.
Utskriftsvennlig versjon

Negativ til prøveboring på Sularevet

I høringsuttalelsen om utslippstillatelse er Havforskningsinstituttets negativ til prøveboring og annen oljevirksomhet på Sularevet, et korallrev som allerede er vernet mot bunntråling.

Av Kjartan Mæstad og Ole Arve Misund
Det er Olje- og energidepartementet som tildeler letekonsesjoner. De som får en slik konsesjon må søke Statens forurensingstilsyn om utslippstillatelse. Havforskningsinstituttet er høringsinstans når det gjelder utslipp. Der er i den anledning instituttet kan komme med sin vurdering av planene om leteboring innenfor området som skal verne det store, gamle korallrevet.

Unngå menneskelig aktivitet
”Havforskningsinstituttet mener at det er spesielt at oljemyndighetene tillater oljevirksomhet i et område som er vernet mot bunntråling. Området er beskyttet fordi det har spesielle kvaliteter og prinsipielt mener vi at man bør unngå menneskelig aktivitet i dette området, som er vurdert å være et av de viktigste dyptvannskorallområdene i verden”, heter det i høringsuttalelsen.
At norske myndigheter har jobbet for å heve den internasjonale statusen til verneområdet ved Sularevet bidrar også til å gjøre denne saken spesiell.

Vernet siden 1999
I høringsuttalelsen tilbakeviser instituttet SFTs påstand om at de 10 kilometerne som skiller borestedet fra selve Sularevet gjør at boringen ikke vil ha noen effekt.

For det første er det mer som er verdt å verne i området enn bare selve revet.

Lophelia-rev med blomkålkoraller og sjøtrær
Lophelia-rev med blomkålkoraller og sjøtrær

Videre vet vi lite om hvor mye og eventuelt over hvor lang tid Lophelia-koraller tåler unaturlig sammensetning av partikler som vil komme som følge av utslipp av borekaks.

Den omsøkte letebrønnen ligger i Sularevet korallverneområde som ble opprettet av Fiskeri og kystdepartementet i mars 1999 med det formål å beskytte korallforekomstene mot bunntråling. Området inneholder en rekke store og viktige korallrev som er godt kartlagt og beskrevet i internasjonale vitenskapelige arbeider.

8000 år gammel
Den fremste strukturen innenfor området er det såkalte Sularevet som vokser på Sularyggen på 280 til 300 meters dyp. Revet er 13 kilometer langt, opp til 35 meter høyt, 700 meter bredt og består av mange nærliggende korallbanker bygd opp av steinkorallen Lophelia pertusa. Sularevet er således et av verdens største kjente kaldtvannskorallrev og de eldste delene er over 8000 år gamle. I tillegg til strukturen på Sularyggen er det kartlagt og beskrevet en rekke andre store korallforekomster.

Alle disse forekomstene var utgangspunktet da Havforskningsinstituttet i sin tid foreslo grensene for verneormrådet. Verneområdet ble utfonnet slik at alle de store forekomstene fikk vern innenfor det 600 kvadratkilometer store området. Området er også fiskerikt med gode forekomster av brosme og lange.