Hopp til hovedteksten
Osters_372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Oppfølging av Bonamia-funnet på Sørlandet

Meldingen om en positiv Bonamia-diagnose i flatøsters fra Arendalområdet ble i forrige uke fulgt opp med et ”skippertak” i Flødevigen. Østers ble samlet inn fra fire lokaliteter i området og prøvetakingen startet, som forhåpentligvis vil gi informasjon om utbredelse og status av Bonamia. Arbeidet vil bli samkjørt med kystonekartleggingen.

Mattilsynet har etablert Aust-Agder som sikringssone rundt funnstedet. Dette betyr at det ikke er lov å flytte skjell ut av denne sonen. De nærmeste faste prøvetakingspunktene i Mattilsynets overvåkingsprogram for østers er langt unna - i henholdsvis Vestfold og Hordaland. Dette betyr at vi ikke har noen informasjon om helsestatus hos østers langs hele denne kyststrekningen, med unntak av nettopp Arendalsområdet. Fra et faglig ståsted kan sonen derfor kanskje være for liten. Vi mener at beste modellen ville være å etablere hele kyststrekningen fra Vestfold til Hordaland som sikringssone inntil det er gjort undersøkelser som kan brukes til å definere utbredelsen og eventuelt innskrenke sonegrensene. Det er imidlertid en del praktiske og forvaltningsmessige konsekvenser av å definere en slik sone, og problemstillingen blir fortløpende vurdert av Mattilsynet.

Både Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet følger nå opp den positive Bonamia-diagnosen på Sørlandet. Under innsamlingen i forrige uke fant vi tette, livskraftige østersbestander uten tegn på høy dødelighet. Dette understreker det underlige i situasjonen ... introduksjon av Bonamia i friske østersbestander i nordlige områder fører nemlig vanligvis til en akutt dødelighet på 70-90 %.

Vi har et "detektivarbeid" foran oss. Det blir viktig å undersøke bestander i gradvis økende avstand fra funnstedet for å forsøke å bestemme utbredelsen. Vi vil også undersøke hvilke flyttinger av levende østers som eventuelt er gjort, og det vil bli gjort ekstra analyser som et supplement til de faste undersøkelsene som gjøres i regi av Veterinærinstituttet. Resultatene vil bli rapportert til Mattilsynet og brukt til å foreslå en revisjon av overvåkingsprogrammet for østers.
 

Fakta om flatøsters

Latinsk navn: Ostrea edulis
Familie: Ostreidae
Levetid: Vanligvis 8–10 år, kan bli over 20 år
Maks størrelse: Opptil 17 cm skallhøyde og mer enn 800 gram
Leveområde: Fastvokst til underlaget, vanligvis på stein eller muslingskall fra like under fjæremålet til et par meters dyp
Gytetid: I sommerhalvåret – avhengig av relativt høy vanntemperatur
Føde: Planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
Fangst: Kun små mengder vill østers høstes i Norge. Flatøstersen dyrkes i enkelte områder

Flatøsters