Hopp til hovedteksten
Steinkobbe
Utskriftsvennlig versjon

Ber om steinkobbe-observasjonar

Fleire steinkobbe-koloniar har fast tilhald i området som er råka av oljelekkasjen frå ”Full City”. Havforskingsinstituttet ber publikum melda frå om dei har sett steinkobber langs Telemarks- og Sørlandskysten; det gjeld både tilgrisa og ikkje-tilgrisa sel.

Av Marie Hauge

Sel og sjøfugl er utsette ved oljeutslepp. Statens Forureiningstilsyn har retningsliner for tiltak som skal setjast i verk i den akutte fasen og i etterkant av utsleppet.

Steinkobbekoloniar

Arne Bjørge frå Havforskingsinstituttet er koordinator for etterkantundersøkingar av marine pattedyr etter akutt oljeforureining. Han fortel at kystselen havert ikkje lever fast i det aktuelle området. Det førekjem fleire mindre, stadbundne koloniar av steinkobbe. 

Viss sjølvrensing

– Steinkobber er relativt robuste dyr. Eitt år gamle og eldre steinkobber skiftar pels i august, og går no inn i ein periode der dei truleg har ein viss evne til sjølvrensing, fortel Arne Bjørge, som ikkje rår til tiltak når det kjem til moderat tilgrisa dyr.
– Men sterkt tilgrisa dyr som lir, bør ein straks vurdera å avliva, sier Bjørge.

Kritisk for ungar

Årets steinkobbeungar har nett avslutta dieperioden, og er inne i ein kritisk fase før dei lærer å fanga mat sjølve. Sterkt tilgrisa ungar bør ein vurdera å avliva, sier Bjørge. Ei slik vurdering bør gjerast lokalt av viltnemnd eller veterinær i kvart einskild tilfelle. 

Kan vaskast

Er det – av ulike orsaker – fanga inn eitt år eller eldre tilgrisa steinkobber, kan dei med fordel vaskast og setjast fri, sier Bjørge, som tilrår at vasking vert gjort under rettleiing frå personar som er vande med å handtera arten.  

Meld frå!

Arne Bjørge ønskjer opplysning om observerte steinkobber (tilgrisa eller ikke) langs kysten frå Vestfold, Telemark og til Aust- og Vest-Agder. Ver venleg å oppgje:
 

• stad
• tid (dato og klokkeslett),
• kor mange steinkobber som er observerte
• kor mange som er tilgrisa
• eventuelt kor mange som daude

Fakta om steinkobbe

Latinsk navn: Phoca vitulina
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: over 150 cm og 100 kg, hunnene opptil 150 cm og 80 kg
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kysten av det nordlige Stillehavet og Atlanterhavet. Kolonier langs hele norskekysten og ved Forlandet på Svalbard. Oppholder seg helst på skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø. Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og svømmer opp i lakseelver.
Annet: Sprer torskekveis
Antall: Minium 7600 i 2011–2016, forvaltningsmål 7000 steinkobber
Kvoteråd: 5 % av bestandsanslagene, mulighet for 30 % økning av den anbefalte kvoten 

Steinkobbe

Les meir her