Hopp til hovedteksten
tråling
Utskriftsvennlig versjon

Økt fiskepress – Havforskningsinstituttets vurdering av kystfiskeutvalgets innstilling

Havforskningsinstituttet er ikke imot særskilt rett og egne kvoter i Finnmark, og ser rådgivning i et slikt perspektiv som både interessant og viktig. Dersom slike kvoter skal fiskes i området må det imidlertid skje i form av en langtidsplan for oppbygging av økosystemene og bestandene i området. Det er instituttets konklusjon på en vurdering av konsekvenser for fjordøkologisystemer ved økt fiskepress bestilt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Kystfiskeutvalgets utreding ga en grundig beskrivelse av historie og lovverk i forbindelse med utøvelse av fiske i Finnmarks kyst- og fjordstrøk. Utredningen var imidlertid noe mangelfull i beskrivelsen av biologiske og forvaltningsmessige konsekvenser dersom eventuelle nye kvoter til Finnmark også skal fiskes i dette området. En slik økning i fisketrykket må i så fall skje med grunnlag i en langtidsplan for oppbygging av økosystemene og bestandene i området.

Kysttorskbestanden er i denne sammenhengen særlig viktig. En rask økning av fisketrykket på denne bestanden er svært uheldig og vil ikke være i samsvar med føre-var- og bærekraftighetsprinsippet. Fiskerinæringen vil antagelig heller ikke ha mulighet til å selge produkter som er fisket i strid mot føre-var- og miljømerkingsprinsipper.

Havforskningsinstituttet foreslår følgende elementer i en langtidsplan som vil kunne bidra til å bygge opp ressursene i Finnmarks kyst- og fjordstrøk til et nivå som kan gi et bærekraftig utbytte:

  • En gjenoppbyggingsplan (inkludert ICES’* evaluering) for kysttorsk
  • Vurdere en forvaltningsplan for lodde som inkluderer sterkere vektlegging av økosystemene i kystområdene i Finnmark og Nord-Troms
  • Ved implementering av forvatningsprinsippet prioriteres kyst- og fjordområdene i Finnmark og Nord-Troms
  • Nøye vurdering før restriksjoner i fisket etter norsk vårgytende sild oppheves i kystområdene i Finnmark og Nord-Troms