Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet om kvotene i Barentshavet for 2009

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon signerte i går avtale om fiskekvoter i Barentshavet i 2009. ICES har gitt råd for fiskebestandene i Barentshavet i tråd med høstingsregler som er vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon. Disse høstingsreglene inneholder elementer om fiskedødelighet og stabilitet, og den totale effekten av disse er vurdert å være i tråd med føre-var-forvaltning av fiskeriene.

For lodde er høstingsregelen som kommisjonen vedtok høsten 2002, lagt til grunn for kvoten også i 2009. ICES har lagt høstingsregelen til grunn for sitt råd for lodde siden 2003. For første gang på fem år åpner regelen for et loddefiske, som i 2009 blir på 390 000 tonn. Høstingsregelen tar høyde for at artene som lever av lodde får sitt og at det skal være en tilstrekkelig stor gytebestand. Vi vil derfor understreke at neste års loddekvote er satt innenfor ansvarlige biologiske rammer.

Fiskerikommisjonen vedtok en ny høstingsregel for hyse i 2007. De har fulgt denne i kvotefastsettelsen for 2009, noe som gir en hysekvote på 194 000 tonn.

Når det gjelder kvoten for nordøstarktisk torsk, har kommisjonen valgt å fravike kravet til stor stabilitet i totalkvoten fra år til år, et krav som ligger i høstingsregelen vedtatt i 2002. Mens en 10 % økning, slik høstingsregelen foreskriver, ville gitt en kvote på 473 000 tonn i 2009, valgte kommisjonen å sette totalkvoten til 525 000 tonn, en økning på vel 22 %. Basert på årets bestandsvurdering vil en slik fangst fortsatt gi en fiskedødelighet under føre-var-grensen i 2009.

Etter Havforskningsinstituttets vurdering er det ikke uproblematisk at høstingsregelen fravikes. Vi vurderer bestandssituasjonen som positiv, men denne vurderingen er i stor grad styrt av resultatene fra siste års tokt. Vi vet også at fangststatistikken, som er en viktig del av datagrunnlaget for bestandsvurderingen, har vært svært usikker i en periode. ICES har lagt til store kvanta fra IUU-fiske til de offisielle fangsttallene. Havforskningsinstituttet er likevel tilfreds med at protokollen fra kommisjonens møte presiserer at høstingsregelen igjen skal tas i bruk under kvotefastsettelsen for 2010.