Hopp til hovedteksten
Cobia-foring350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Oppdrettsopplæring og samarbeid i Thailand

Prosjektet ”Development of Marine Aquaculture and Assessment of Fishery Resources in the Andaman Sea, Thailand” er en oppfølging av det norsk-thailandske post-tsunami-prosjektet fra 2005–2006. Havforskningsinstituttet leder prosjektet med å få thaiene i stand til å drive oppdrettsanlegg med moderne oppdrettsteknologi på egenhånd. Arbeidet gjøres i samarbeid med thailandske fiskerimyndigheter.

 Foto over: Fôring (tørrfôr) av cobia i oppdrettsanlegg.
Foto: Rolf Engelsen, Havforskningsinstituttet

Prosjektet har to delprosjekt: ”Development of Marine Aquaculture” og ”Assessment of Fisheries Resources in the Andaman Sea”. Delprosjektene er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Department of Fisheries, Thailand (DOF).  Begge delprosjektene går ut 2009.

Marin akvakultur

Etter ønske fra Thailand utgjør driften av et pilot merdanlegg kjernen i samarbeidsprosjektet. Målet har vært å gi innsikt i drift av anlegg, moderne oppdrettsteknologi og fiskehelse samt å sette thaiene i stand til å drive anlegget på egen hånd. Dette målet er nådd. Etter ønske fra DOF valgte vi cobia som første oppdrettsart. Cobia (Rachycentrida canadum) er en pelagisk fisk som finnes i tropiske og tempererte områder. Den er ekstremt hurtigvoksende, har et velsmakende hvitt kjøtt, og er en ettertraktet sportsfisk. Cobia har også blitt sentral innen utvikling av nye arter i oppdrett, bl.a. på Taiwan, i Vietnam og Latin-Amerika.

Stamfisk-cobia350.jpg

Bildet viser stamfisk av arten Cobia som er den første oppdrettsarten i prosjektet. Foto: Rolf Engelsen, Havforskningsinstituttet.

Vellykket oppdrett og produksjon

Oppdrettet i Phuket, Thailand, har vært svært vellykket med produksjon av 82 000 kg cobia, lav dødelighet og god vekst (fra 45 g til over 6 kg på 12 md.). Fisken er høstet, slaktet og for størstedelen bearbeidet i form av filet. Ferskfisken er solgt i Phuket, Bangkok og Singapore, mens filet er fryst og skipet til Tyskland og Singapore. Resultatet er at cobia meget vel kan oppdrettes i Thailand basert på norsk merdteknologi. En videreføring eller ekspansjon av oppdrett av denne arten vil nå være avhengig av markedsutviklingen. DOF ønsker også å prøve ut to grouper-arter i tillegg til cobia. Dette er arter som er svært høyt priset innen levende fisk-markedet i Asia, og som oppdrettes i tradisjonelle småmerder, bl.a. i Thailand.

Humpback-grouper-ny-art350.jpg

Humpback grouper er en av de fiskeartene som er svært høyt priset innen levende fisk-markedet i Asia. Foto: Rolf Engelsen, Havforskningsinstituttet.

De første store merdene i thailandsk oppdrettshistorie

Fiskeridepartementet i Thailand har videre ønsket prosjektbidrag knyttet til regulering av store merdanlegg. De tre merdene som utgjør pilotanlegget i Phuket, er de aller første store merder i thailandsk oppdrett. Det har vært knyttet stor interesse til forsøkene, bl.a. fra den store rekeoppdrettsindustrien samt fiskerinæringen i Thailand.

Deler norske erfaringer om forvaltning og fiskehelse

15.–16. november 2007 ble det holdt et reguleringsseminar i Bangkok med innlegg fra Marion Stamnes og Anne-Karin Natås fra Fiskeridirektoratet, Ragnar Thorarinsson fra Mattilsynet og Pia Kupka Hansen og Rolf Engelsen fra Havforskningsinstituttet. De norske innlederne presenterte det norske systemet innen miljøovervåking og evaluering, ”Fish health management” samt de generelle bestemmelser knyttet til konsesjonssøknader og konsesjonsregulering. Seminaret inneholdt også bidrag på ulike felt fra thailandske representanter.

Vi har i tillegg gjennomført et seminar i Songkhla, Thailand. Seminaret fokuserte på sykdommer og parasitter knyttet til cobia-oppdrett samt på praktiske tiltak for sykdoms- og parasittbekjempelse i store merdsystemer. Thailand har mye kompetanse innen fiskehelse, men har liten erfaring med behandling av slike problemer i store merdsystemer.

Resultater fra prosjektet så langt

 • Ansatte ved akvakulturstasjonen i Phuket (DOF) er nå i stand til å operere et moderne merdanlegg på egenhånd. Dette har vært et hovedmål, og resultatet er et uttrykk for at prosjektet har vært vellykket.
   
 • DOF har fått økt kunnskap om fiskehelse, hvordan unngå sykdom og hvordan behandle sykdomsutbrudd og parasittangrep i store merdsystem. Dette utgjør også kritiske mål ved utvikling av oppdrett.
   
 • Målsettingen om opplæring av thailandske fiskeoppdrettere samt ansatte i Department of Fisheries er oppfylt, og aktiviteten blir videreført.
   
 • DOF har fått tilgang til betydelig informasjon knyttet til forvaltning av sjøbasert akvakultur i Norge relatert til miljø og fiskehelse. Det norske reguleringssystemet er presentert, herunder også systemet med lokalitetsklassifisering og bruk av akvakulturområder. Informasjonen skal anvendes i den kommende revisjon av DOFs plan for utvikling av sjøbasert akvakultur 2009–2013.
   
 • Utstyr er kjøpt inn og transportert til Thailand i henhold til planen.
   
 • Prosjektet er gjennomført i henhold til de gjeldende økonomiske rammer. Vi har også lyktes i å produsere et betydelig volum slakteferdig fisk, noe som må vurderes som svært positivt. 

Cobia-kjoling350.jpg

En cobia på is. Foto: Rolf Engelsen, Havforskningsinstituttet.


Fremover: resultater, strategisk plan, yngelproduksjon og praktisk oppdrett

Vi har startet et arbeid knyttet til moderne yngelproduksjon, og et moderne mindre yngelanlegg er installert på akvakulturstasjonen i Phuket.

I perioden 2008–2009 skal vi fortsette det praktisk rettede oppdrettet i merdanlegget. I tillegg skal vi introdusere oppdrett i et demonstrasjonsklekkeri på akvakulturstasjonen i Phuket. Resultatene fra driften av pilotanlegget og klekkeriet skal sammen med de forvaltningsmessige element, bidra til utarbeiding av Department of Fisheries’ strategiske plan for akvakultur for perioden 2009–2013.

DOF har uttrykt ønske om å bruke det ”norske” pilotanlegget i Phuket som et treningssenter i oppdrett for thailandske fiskeoppdrettere og ev. også i en regional sørøstasiatisk sammenheng. Samarbeidet mellom Department of Fisheries og CDCF (Fagsenteret) er meget godt. Representantene for Thailand har så langt vært handlekraftige, og utført en meget stor og god innsats.

Prosjektleder fra norsk side er Rolf Engelsen (Havforskningsinstituttet). Finn Chr. Skjennum har hovedansvar for driften av merdanlegg. Torstein Harboe (Havforskningsinstituttet) er også involvert i deler av arbeidet.

 

 

Les mer

om Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid og arbeidet der