Hopp til hovedteksten
Torskeegg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttets høring til 20. konsesjonsrunde

Gytefelt og larvedriftområder er sårbare. Dette ligger til grunn for Havforskningsinstituttets vurdering av forslagene til nye blokker i 20. konsesjonsrunde. Vi har vurdert miljø- og ressurssituasjonen i de enkelte områdene og konkluderer med at 27 av blokkene ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet.

Havforskningsinstituttets råd handler om hvorvidt det er forsvarlig ut fra et ressursbiologisk grunnlag å åpne området for petroleumsvirksomhet i hele eller deler av året.

Ut fra dagens kunnskap om risiko og effekter av petroleumsvirksomhet på ulike livsstadier hos fisk, legger instituttet til grunn at gytefelt og larvedriftsområder er særlig sårbare. Hvor sårbare slike områder er, varierer fra art til art alt etter hvor stort gyteområde den benytter, hvor tett den samler seg under gytingen og hvilke spesifikke habitatkrav arten har til gyteområdene. 

Generelt tilrår vi at utlyste blokker som ligger relativt nær land ikke åpnes for petroleumsvirksomhet.  Dette er begrunnet i at arter som norsk vårgytende sild, nordøstarktisk torsk og lodde samles i store gytekonsentrasjoner på ganske avgrensede områder. Norsk vårgytende sild og lodde gyter på bunnen, og er helt avhengige av spesifikke bunnsubstrater. Dette habitatet kan skades fysisk av petroleumsvirksomhet gjennom rørledninger, oppankring, borekaks mm. Også tobis forekommer i avgrensede områder i tette konsentrasjoner i bunnsubstratet hele tiden, med unntak av når den beiter i vannsøylen. Store deler av disse bestandene kan således rammes av et uhellsutslipp eller en annen uønsket hendelse.

Andre arter som nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, vassild, lange og uerartene samler seg også til gytingen, men over større områder og i lavere tettheter enn for artene nevnt ovenfor. For utlyste blokker lengre til havs som kommer innenfor sårbare områder for disse artene, tilrår vi tidsavgrensninger i aktivitet på feltene.

 

kontaktpersoner

Forskningsdirektør
Ole Arve Misund
mobil 911 74 186

Programleder
Erik Olsen
tlf. 55 23 86 06
mobil 934 39 256

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
tlf. 55 23 85 38
mobil 913 80 629

Havforskningsinstituttets råd og faglige vurdering:

Høringsuttalelsen

Vedlegg