Hopp til hovedteksten
GMD_400.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorskrapport lanseres i Oslo

I forbindelse med Kystens Dag lanserer Havforskningsinstituttet sin nye rapport om kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten. Instituttet gjør i denne rapporten en vurdering av status for kysttorsk på strekningen svenskegrensen – Stad, og kommer med forslag om forvaltningstiltak.

Lanseringen skjer om bord i forskningsfartøyet ”G.M. Dannevig” ved Rådhusbrygge 4 i Oslo mandag 9. juni kl. 1100.

Rapporten oppsummerer vår kunnskap om kysttorsk på kysten av Vestlandet og Skagerrak, diskuterer mangler ved denne, forsøker å kvantifisere ulike påvirkningsfaktorer og foreslår nødvendige forvaltningstiltak.

I tillegg til en vurdering av bestandssituasjonen gjennomgås biologi og bestandsstrukturer. Rapporten drøfter også hvordan det marine miljøet har utviklet seg og kan påvirke kysttorsken, hvilke faktorer som påfører torsken naturlig dødelighet og hvordan ulike fiskerier beskatter denne ressursen. Det pekes på klare forskningsbehov for å kunne iverksette riktige forvaltningstiltak for raskest mulig gjenoppbygging av torskebestandene på denne kyststrekningen. 

Rapporten legger frem flere resultater som tyder på at det finnes mange separate bestander/gytepopulasjoner langs kysten og i fjordene mellom Stad og svenskegrensen, og at målrettede forvaltningstiltak vil kunne snu en negativ bestandsutvikling og sikre et nødvendig ressursgrunnlag for fiske og verdiskaping langs kysten.

Som forvaltningstiltak foreslås bl.a.
• minstemål for torsk for å bevare småfisken
• reguleringer av redskapstyper, redskapsmengder og maskevidder
• beskyttelse av gyteområder i gytetiden
• verning av viktige leveområder (ålegressenger, tareskoger)
• tiltak mot for stor vekst i mengde av naturlige fiender
• restriksjoner mot torskeoppdrett som kan gi genetisk påvirkning