Hopp til hovedteksten
pressemelding_figur_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet 2007 - stor aktivitet i viktig område

Økt vanntemperatur, mindre is, sørlige fiskearter og noe redusert overfiske er noen av hovedfunnene i tre ferske rapporter om utviklingen i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Som en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet er det opprettet et faglig forum, en overvåkingsgruppe og et forum for samarbeid om miljørisiko. De tre gruppene har nå lagt fram sine årlige rapporter om utviklingen av økosystemet og den menneskelige aktiviteten i Barentshavet.


Figuren over viser befraktet risikolast (hovedsaklig olje) i millioner tonn gjennom Barentshavet. Kilde: LDKN.

Som en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet er det opprettet et faglig forum, en overvåkingsgruppe og et forum for samarbeid om miljørisiko. De tre gruppene har nå lagt fram sine årlige rapporter om utviklingen av økosystemet og den menneskelige aktiviteten i Barentshavet.

Hovedfunnene for økosystemet kan oppsummeres med at:

  • Det er en klar økning i temperaturen i vannmassene i Barentshavet gjennom en lengre periode, noe som blant annet gir seg utslag i store endringer i isdekket.
  • Arter av fisk med en sørligere utbredelse blir observert i betydelige mengder i Barentshavet.
  • Torskebestanden har vært utsatt for et stort overfiske, og gytebestanden er avtagende. Bestandene av uer er fortsatt på et lavt nivå.
  • I 2007 var det en betydelig hekkesvikt i mange sjøfuglbestander langs kysten fra Lofoten til Finnmark, og flere sjøfuglbestander i området er i kraftig tilbakegang. 
  • Det er generelt lave forurensningsnivåer i området, men fortsatt høye nivåer av stabile organiske miljøgifter og kvikksølv i høyerestående organismer som isbjørn og sjøfugl.
  • Innhold av fremmedstoffer er lavt med hensyn til sjømattrygghet, med mulig unntak av dioksin i torskelever.

Hovedfunnene for den menneskelige aktiviteten kan oppsummeres med at:

  • I 2007 passerte det 9,8 millioner tonn oljeprodukter på 212 tankskip fra Nordvest-Russland gjennom Barentshavet. Befraktet volum har vært relativt stabilt de siste fire årene. Det ble i 2007 etablert et sammenhengende trafikkseparasjonssystem på strekningen Vardø–Røst som sikrer at tankskip og større lastefartøyer går lenger ut fra kysten enn tidligere.
  • Det er boret rundt 20 letebrønner i Barentshavet de ti siste årene. Snøhvit er satt i produksjon, og Goliat er på planleggingsstadiet for konseptvalg og utbygging. I 2007 ble det gjort et nytt gassfunn i Barentshavet nordvest for Goliat. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for muligheten av å finne gass i denne delen av Barentshavet.
  • Utviklingen i fisket etter de viktigste artene viser en relativ stabil situasjon de siste årene. Overfisket av torsk er noe redusert i 2007, og den beregnede totale fangst nærmet seg avtalt kvote. For hyse er det en nedgang og for sei er det en økning i fangstene. Fangst av lodde har vært stanset siden 2004. Fangstene av reke går ned som følge av lave priser og lavere deltagelse i fisket.

Arbeidsgruppene foreslår å prioritere innhenting av mer kunnskap om verdifulle og sårbare områder og mer kunnskap om nåtilstanden for å kunne vurdere endringer. Dessuten ønskes sikring av lange tidsserier slik at det kan bli mulig å skille menneskeskapt påvirkning på økosystemet fra naturlige variasjoner. Faglig forum har i tillegg påpekt at forskning om forhold som er viktige for gjennomføringen av forvaltningsplanen ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad gjennom Norges Forskningsråds programmer.

 

 

Eksterne kontaktpersoner:

Leder av Faglig forum:
Avdelingsdirektør
Bjørn Fossli Johansen
Norsk Polarinstitutt
tlf  77 75 06 50
mob 99 43 74 06

Leder av Risikogruppen:
Avdelingsdirektør
Arve Dimmen
Kystverket
tlf  70 23 10 50
mob 951 90 595

kommunikasjonsdirektør
Gunn Sissel Jaklin
Norsk Polarinstitutt
mob. 951 04 045

Informasjonsdirektør
Ola Stenvaagnes
Kystverket
mob. 91599690
tlf. 70231108

les mer

Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2008

 

År Torsk Hyse Sei Lodde Reke
1997  762 403  153 259  143 629  1 000 35 736  
1998 592 624 100 630 153 327  1 000 55 790
1999 484 910 83 195 150 375 105 000  75 669
2000 414 870 68 944 135 945 410 000 83 170
2001 426 471 89 640 136 402 575 000 57 536
2002 535 045 114 794 155 246 659 000 61 488
2003 551 990 138 945 159 757 282 000 39 225
2004 606 445 157 854 162 140 0 40 701
2005 641 276 158 299 176 678 1 40 698
2006 596 197 172 173 212 480 0 29 688
2007* 510 000 144 500 222 500 8 28 000

* Prognose for 2007: fremskrivinger gjort av arbeidsgrupper i ICES.
Fangsttall (i tonn) for torsk, hyse, sei, lodde og reke. Tallene gjelder alle land og er fangsttall som er beregnet av arbeidsgrupper i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) basert på all tilgjengelig informasjon. Området er ICES I og II (Norskehavet og Barentshavet) og omfatter derfor noen havområder utenfor forvaltningsplanen.