Hopp til hovedteksten
kurslinjer_stasjoner200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

6 millioner tonn gytende sild

Den norske vårgytende silden er nå mengdeberegnet og aldersbestemt. Toktresultatene viser at den største silden ble funnet på de sørligste gyteområdene og lengst vest. Mengden som ble undersøkt fra møre til Vesterålen i perioden 16. februar til 5. mars ble beregnet til ca 6 millioner tonn. På grunn av høye sjøtemperaturer har gytingen startet tidligere i år enn før.

Det ble trålt etter akustiske observasjoner – i alt 42 trålstasjoner. Forskerne så tidlig at mye av silden allerede hadde gytt og en del hadde nok allerede vandret ut i Norskehavet igjen. Derfor er nok gytebestanden underestimert på dette toktet.

Nye overvintringsområder, nordligere gyteområder

Silden stod fordelt i hele undersøkelsesområdet og ble beregnet til å utgjøre ca 6 millioner tonn eller 26.8 milliarder individer. Av disse så 2002-, 1999- og 1998-årsklassen (5, 8 og 9 åringene) ut til å dominere.

Som i 2005 og 2006 benyttet mesteparten av silden seg av gyteområdene nord for de historiske gyteplassene på mørekysten. Dette kan ha sammenheng med de nye overvintringsområdene i havet nord for Vesterålen som ligger lenger nord-vest enn Vestfjorden.

storrelsefordeling200.gif
 

Utbredelse av norsk vårgytende sild. Kartet viser sildens fordeling i forhold til lengde (cm) i trålprøver.

Større sild i sør og vest

I år har gyteperioden startet tidligere enn før, også tidligere enn i 2006. Sannsynligvis er hovedårsaken økning i havtemperaturen de siste årene. For denne bestanden ser det også ut til at de unge førstegangsgyterne gyter senere enn den silden som er eldre og har gytt før.

Forskerne så tendenser til at silden ble yngre og mindre jo lenger nord i undersøkelsesområdet de kom, det så også ut som om silden vestover fra kysten var eldre og større. – Dette har vi også sett tidligere år, sier toktleder Aril Slotte. Han mener noe av forklaringen kan være at stor sild og sild i god kondisjon kan vandre lenger. De vil vandre til de beste gyteplassene lengst sør slik at larvene får høyere temperatur når de flyter nordover med vannmassene. – Men en annen ting som også påvirker valg av overvintringssted og gyteplass kan være at den silden som overvintrer lengst nord har færre eldre og erfarne ledere som kan vise dem de beste gyteplassene, sier Slotte. Dette kan forklare noe av den nordlige gytefordelingen.

 

 

Se også

Hele toktrapporten

Kontaktperson

Toktleder Aril Slotte tlf. 55 23 84 22

 

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet