Hopp til hovedteksten
skreitokt_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Skreitoktet er avsluttet

Havforskningsinstituttets skreitokt med ”Johan Hjort” er nå avsluttet. Området som er dekket er fra Malangen i nord og til sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden. De tetteste forekomstene av skrei ble registrert i områdene utenfor Senja, på Røstbanken samt i området Værøy-Skomvær. Det ble også registrert noe skrei kystnært utenfor Vestvågøy og Moskenesøy. Det ble registrert lite torsk i selve Vestfjorden, og de torskeregistreringene som ble gjort var i Henningsværstraumen og i Austnesfjorden. Prøver fra Henningsværstraumen viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.

Utbredelsen er i hovedsak lik det som har blitt observert de siste tre årene, men spredt over et noe større område.

Foreløpige beregninger viser noe mer torsk enn forventet og observert i fjor. Årsaken til dette kan være sammensatt. Blant annet kan en større andel gyte i det undersøkte området,  modningsandelen kan være høyere for 6-8 år gammel fisk, eller at torsken sto mer spredt og derfor var enklere å registrere i år enn i fjor. I tillegg var både lengde og vekt ved alder noe høyere enn i fjor. 2000-årsklassen (sju år, omlag 80 cm) dominerer i hele området. Det er observert noe mer torsk eldre enn sju år i sør sammenlignet med i nord.

Vi vil presisere at dette er foreløpige beregninger.

Dette toktet slås sammen med vintertoktet, og går så inn som en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av ICES.

 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet