Hopp til hovedteksten
figurer.gif
Utskriftsvennlig versjon

Svar til Fiskebåtredernes forbund

KVOTEFASTSETTELSEN FOR NORSK-ARKTISK TORSK I 2007 Vi viser til deres brev av 04.09.06. og bekrefter de faktiske forhold påpekt, som kan oppsummeres slik: Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 366000 tonn basert på en framskriving med F2006=F2005. Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 424000 tonn basert på en framskriving med F2006=gjennomsnitt for årene 2003-2005. ICES har anbefalt en TAC i 2007 på 309000 tonn basert på F2006=F2005 og F2007=Fpa.

KVOTEFASTSETTELSEN FOR NORSK-ARKTISK TORSK I 2007

Vi viser til deres brev av 04.09.06. og bekrefter de faktiske forhold påpekt, som kan oppsummeres slik;

  • Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 366000 tonn basert på en framskriving med F2006=F2005.
  • Anvendelse av fangstregelen gir en TAC i 2007 på 424000 tonn basert på en framskriving med F2006=gjennomsnitt for årene 2003-2005.
  • ICES har anbefalt en TAC i 2007 på 309000 tonn basert på F2006=F2005 og F2007=Fpa.

Både arbeidsgruppen (AFWG) og ACFM har vurdert at den mest rimelige antakelsen for 2006 er at fiskedødeligheten er den samme som i 2005. Dette er begrunnet med en økende trend både i beregnet F og i dokumentert trålinnsats (se vedlagte figurer fra AFWG-rapporten). Dette representerer ingen endring av prinsipper. Det er helt på linje med vår argumentasjon i tidligere korrespondanse om saken (vårt brev av 20. august 2004): ”Verdien beregnet for det siste året i analysen brukes som mål for Fsq når det er klare grunner til å tro at F siste år er vesentlig forskjellig fra de to foregående. Typisk har dette vært gjort i tilfeller hvor det er dokumentert en vesentlig endring i fangstinnsats”. Vi kan selvsagt diskutere hva som er vesentlig endring i fangstinnsats. Erfaringen i alle fiskerier er at det er en kontinuerlig bedring i fangst-effektivitet, slik at en konstant nominell innsats fører til gradvis økende F. En moderat økning i nominell innsats betraktes derfor som en vesentlig endring, mens en moderat nedgang i nominell innsats betraktes ikke like vesentlig fordi den ikke nødvendigvis fører til nedgang i F. Dessuten rekner arbeidsgruppen med at en ca 80% underrapportering av russisk fangst også medfører en betydelig underrapportering av russisk innsats.

Vi registrerer at Fiskebåt oppfatter disse endringer i prosedyrer som vilkårlige, men vi vil ikke gå med på at det er lettvinte påfunn for å presse kvoteanbefalingen lavt. Dette er grundig diskutert og besluttet i en arbeidsgruppe med 22 forskere fra 5 nasjoner, deretter i detalj gjenomgått av en reviewgruppe på 4 andre forskere sammen med arbeidsgruppeformannen og til sist bekreftet av ACFM med 25 forskere fra 19 nasjoner.

ACFM har altså sagt seg enig i bestandsberegningen og prognosen som grunnlag for å anvende fangstregelen, men har advart mot at fangstregelen ikke blir fulgt og konkluderer med at forvaltningen bør sette kvoten lavere. HI deler Fiskebåt sin bekymring for å svekke en svært verdifull fangstregel og vil påpeke at denne ble svekket, og delvis satt ut av kraft, i det øyeblikk kvoten (fastsatt ved regelen) ble overfisket allerede i 2004. Utfordingen har siden vært å få alle involverte parter til å forplikte seg på TAC og fangstregel.

Havforskningsinstituttet mener det urapporterte fisket er hovedproblemet i forvaltningen og er helt enig med ACFM sitt råd. Samtidig deler vi Fiskebåt sin oppfatning om at det har liten hensikt å sette lave kvoter (eller kvoter i hele tatt) hvis en ikke skjerper inn kontrollen slik at kvoten blir overholdt. Det har heller ingen hensikt å sette kvoten høyt nok til å gi rom for overfisket og dermed både legitimere overfisket og utarme bestanden og framtidig fangstgrunnlag. I denne situasjonen er det faktisk viktigere å oppnå reelle forbedringer i fangstkontroll for å få overfiske ned fra 30% til null, enn det er å diskutere noen små prosenter på ”avtalt” kvote. En reell fangst begrenset til 366000 tonn er et enormt framskritt sammenliknet med det som har skjedd de fire siste år, men Havforskningsinstituttet anbefaler at fangsten begrenses til 309000 tonn, fordi dette gir bedre sikkerhet for en bærekraftig utvikling i bestand og i fisket.  

figurer.gif

 

 

les mer

"Regneteknikk koster 100.000 tonn" Fiskeribladet 12.09.06

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)