Hopp til hovedteksten
vintertokt400.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite torsk, men mye hyse på vintertoktet

Resultatene så langt fra det årlige vintertoktet i Barentshavet viser ingen store overraskelser: gode forekomster av hyse, men moderate mengder torsk. Litt overraskende var det likevel å finne stimer av gytelodde på Fugløybanken, men vestlig gyting forekommer enkelte år. Litt gytelodde er også registrert på Øst-Finnmark. Lodde er det også i torskemagene på bankene utenfor Sørøya.

Det årlige vintertoktet i Barentshavet er i hovedsak rettet mot bunnfiskartene, og er spesielt viktig for bestandsvurderingen av torsk og hyse. I tillegg kartlegges også lodde, kolmule og sild.

Årets tokt har pågått siden 11. februar med to fartøyer. "G.O. Sars" skal avslutte 10. og "Johan Hjort" 16. mars. Vi har hittil tatt 190 bunntrålstasjoner. Det gjenstår nesten 100 stasjoner og et hydrografisk snitt fra Vardø og rett nord til 75oN samt et snitt fra Bjørnøya til Fugløya. Totalt er dette 110 stasjoner færre enn planlagt fordi deltakelse med det russiske fartøyet ”Fridtjof Nansen” ble kansellert. Dette betyr større avstand mellom stasjonene i russisk sone og et udekket område på Murmanskkysten, noe som vil medføre et mer usikkert sluttresultat for de yngre aldersgrupper av torsk og hyse.

"G.O. Sars" skal lørdag 4. mars inspisere en strømrigg som står på bunnen og logger kontinuerlige målinger på bunn sør for Bjørnøya. Til dette brukes en undervannsfarkost med kamera, og operasjonen krever rolig sjø.

Kontaktpersoner:
Asgeir Aglen (toktleder), tlf. 55 90 64 40
Ole Arve Misund (forskningsdirektør), tlf. 91 17 41 86
Kari Østervold Toft (informasjonssjef), tlf. 91 38 06 29
 

fangst400.jpg

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)